รายชื่อนศ.
รายวิชา101-406 : Creative Photography
กลุ่ม203
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6404300037 นางสาวปวีณ์สุดา ปัดอาสา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
2 6404300051 นายอัศวิน เพชรสุริยะโชติ การตลาด10
3 6404300081 นายวรภักดิ์ ศรีหาผล การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
4 6404300083 นายปาราเมศ เลาหรัตนวิเศษ การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
5 6404300085 นางสาวรุจิรัตน์ เกกสันเทียะ การตลาด10
6 6404300091 นางสาวบุญฑริกา กลิ่นอบเชย การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
7 6404300092 นางสาวศรินญา วสุวัต การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
8 6404300100 นางสาวอริษา บัวศรีคำ การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
 ศิลปศาสตร์
9 6405400016 นางสาวชมพู่ ชุติวรรณพร ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
 นิติศาสตร์
10 6404900001 นางสาวอารดา กนกศิลป์ นิติศาสตร์10
 นิเทศศาสตร์
11 6404600004 นางสาวธัญวรัตน์ เมธาลิขิต ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6404600005 นายพงศ์ณภัทร พลายเล็ก ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6404600008 นายอธิพัฒน์ ถนอมสัมพันธ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6404600012 นางสาวพิรมล ฤทธิ์ทรง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6404600013 นางสาวกิ่ง มีชำนาญ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6404600016 นายปรวัฒน์ เริงถ่าย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6404600020 นางสาวคีตาภัทร์ ชาญณรงค์กุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6404600022 นายสุทธิรัก นามสมจิตต์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6404600024 นางสาวมนัสนันท์ ชนะกุลประเสริฐ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6404600026 นายเจตน์ยศวิทย์ น่วมธนัง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
21 6404600032 นางสาวเยาวเรศ สีบัวขาบ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
22 6404600033 นายอนลัส พูลศิริ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6404600035 นายบุญญฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
24 6404600036 นายวีรพงศ์ โคตรมงคล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6404600037 นางสาววริศรา แก้วคำ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6404600040 นายพสิษฐ์ วัชรธานินท์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
27 6404600043 นางสาวศศิกานต์ นิ่มลมูล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
28 6404600046 นายสุรชัช แสงไกรรุ่งโรจน์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
29 6404600047 นางสาวชนิดาภา ดอกพุฒ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
30 6404600048 นางสาวณัฐนิช สุวรรณหงษ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
31 6404600050 นายประเสริฐ มุลลารักษ์ การประชาสัมพันธ์10
32 6404600053 นางสาวพรอุมา แซ่ฮ้อ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
33 6404600055 นางสาวชฎาทอง แท่นทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
34 6404600056 นางสาวสุภัทรรัชต์ ชีพสาทิศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
35 6404600059 นายศักดิ์สิทธิ์ ชิดชัยภูมิ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
 วิทยาศาสตร์
36 6404800013 นายภควัต มงคลธนารักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
 พยาบาลศาสตร์
37 6403400119 นางสาวธัญญารัตน์ ปะทิ พยาบาลศาสตร์10
38 6403400120 นางสาวมลธิชา ฉ่ำเกิด พยาบาลศาสตร์10
39 6403400121 นางสาวปริชญา วงศ์ชัย พยาบาลศาสตร์10
40 6403400125 นางสาวสุจิตรา ยะภักดี พยาบาลศาสตร์10
41 6403400126 นายศตวรรษ ฟักแก้ว พยาบาลศาสตร์10
42 6403400127 นางสาวศิริรัตน์ เบิกบาน พยาบาลศาสตร์10
43 6403400128 นางสาวเบญญาภา สาออน พยาบาลศาสตร์10
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
44 6405000005 นายรัชตะ หอมอ่อน ธุรกิจดิจิทัล10
45 6406400004 นายธีรไนย เชื้อโฮม วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
46 6406400010 นายกษิดิศ เกตุแก้ว วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
 เภสัชศาสตร์
47 6406200004 นายสินสกฤตติ์ ยงรัตนกิจ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล