รายชื่อนศ.
รายวิชา101-406 : Creative Photography
กลุ่ม202
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6404100002 นายวรทัต เขียวฉะอุ่ม วิศวกรรมเครื่องกล10
2 6404100003 นายธีรภัทร อุนานุยา วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6404100004 นายชาคริต แจ่มประทีป วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6404100005 นายทัชพล ภัทรเปรมเจริญ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6404100006 นายนนทพัทธ์ จันศรี วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6404100007 นายสหัสชัย ประสิทธิพรสิริ วิศวกรรมเครื่องกล10
 บริหารธุรกิจ
7 6404300067 นางสาวชุติกาญจน์ เหลืองเจริญกิจ การตลาด10
8 6404300097 นางสาวขวัญเด่น อนันตสุรกาจ การตลาด10
 ศิลปศาสตร์
9 6405400017 นายฐิติณัฏฐ์ สกุลแก้วมณี ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
10 6405400019 นายรัชชานนท์ ต้นยาง ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
 นิเทศศาสตร์
11 6404600038 นายกองพล ศิริเงิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
 พยาบาลศาสตร์
12 6403400035 นางสาวปิยะพร ภูสมตา พยาบาลศาสตร์10
13 6403400093 นางสาวธิดารัตน์ สารคำ พยาบาลศาสตร์10
14 6403400094 นางสาวกีรติ เจนจิตรานนท์ พยาบาลศาสตร์10
15 6403400095 นายกรวิชญ์ ศรีวิชัย พยาบาลศาสตร์10
16 6403400096 นางสาวสุดารัตน์ ศรีพันธ์ พยาบาลศาสตร์75
17 6403400097 นางสาวจิราพร บุตรศรีชา พยาบาลศาสตร์10
18 6403400100 นางสาววริษา ไข่เอ็ม พยาบาลศาสตร์10
19 6403400101 นางสาวจนิญา ผิวเหลือง พยาบาลศาสตร์10
20 6403400102 นางสาวศิรภัสสร กิติอาษา พยาบาลศาสตร์10
21 6403400109 นางสาวนุริยดา บุญสิทธิ์ พยาบาลศาสตร์10
22 6403400129 นางสาวทิพากร ศรีสอน พยาบาลศาสตร์10
23 6403400130 นางสาวเนตรนภา สุระคำแหง พยาบาลศาสตร์10
24 6403400131 นางสาวณิชารีย์ ชุมภูชนะภัย พยาบาลศาสตร์10
25 6403400132 นางสาวสุชาดา รอดแก้ว พยาบาลศาสตร์10
26 6403400133 นางสาวสุธาสินี ช่วยนางเดียว พยาบาลศาสตร์10
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 6406400008 นายพิทชญา ศรีนวลจันทร์ วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
28 6406400009 นายญณพัฒน์ กาญจนมัย วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
29 6406400015 นายประศิต กิตติศุภรพงศ์ วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
 เภสัชศาสตร์
30 6406200017 นางสาวณัฐวดี วีระธรณิศร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
31 6406200053 นางสาวนันทิกานต์ เนติศานนท์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
32 6406200058 นายฮาบีบ แวดาแม การบริบาลทางเภสัชกรรม10
 แพทยศาสตร์
33 6406300004 นายเอกภูมินทร์ ประดิษฐสุวรรณ แพทยศาสตร์10
34 6406300027 นายพศุตม์ ธานินพิทักษ์ แพทยศาสตร์10
35 6406300030 นางสาวอภิชญา เวฬุวนารักษ์ แพทยศาสตร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล