รายชื่อนศ.
รายวิชา101-402 : Art and Music Appreciation
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5903920001 นายจิรนันท์ ธรรมวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
2 6103900011 นายปวีณ ปราโมช วิศวกรรมโยธา10
 บริหารธุรกิจ
3 6104300146 นายวรเมธ เตชะวงศ์ การตลาด10
4 6304300131 นายเกียรติศักดิ์ เยาวบุตร การบัญชี10
 ศิลปศาสตร์
5 6304400026 นายกฤษฎา พัดเปลี่ยน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
6 6304400036 นายกิตติพงษ์ เท้าไธสง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
7 6304400051 นายวรากร ปะชัยภูมิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
8 6304400054 นางสาววนัชพร ทัพวงษ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
9 6304400055 นายธีรภัทร ล่าดี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
10 6304500024 นายฉลองชัย แจ่มศรี ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
11 6304500040 นางสาวรณพร ธนาถิรเดช ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
12 6304500042 นางสาวเบนยามิน คาระวานนท์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
13 6305400017 นายวรพรต วัชระทองคำ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
14 6305400021 นางสาวพรรณวสา เสือพงษ์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
 นิเทศศาสตร์
15 6204620014 นายวรากร ปิ่นโสภา การประชาสัมพันธ์10
16 6304600046 นางสาวดวงกมล ตรีมัทวางกูร การประชาสัมพันธ์10
 พยาบาลศาสตร์
17 6303400013 นางสาวจีรวรรณ ปรากฎกล้า พยาบาลศาสตร์10
18 6303400016 นางสาวเจนจิรา ประชากูล พยาบาลศาสตร์10
19 6303400024 นางสาวอุสรา อัมพรดวงจิต พยาบาลศาสตร์10
20 6303400028 นางสาวกนกวรรณ บวรสุขสกุล พยาบาลศาสตร์10
21 6303400030 นายปริญญา ขุนนาพุ่ม พยาบาลศาสตร์10
22 6303400035 นางสาวกัญญพัฒน์ ทรัพย์บาง พยาบาลศาสตร์10
23 6303400046 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ภักดี พยาบาลศาสตร์10
24 6303400052 นางสาวกุสุมา แย้มเรณู พยาบาลศาสตร์10
25 6303400053 นางสาวกนกพร พันธ์แก้ว พยาบาลศาสตร์10
26 6303400054 นางสาวอรัญญา ธรรมโหร พยาบาลศาสตร์10
27 6303400064 นางสาวทิวากร ไชยนา พยาบาลศาสตร์10
28 6303400068 นางสาวพลอยมณี สมบัติมีมาก พยาบาลศาสตร์10
29 6303400069 นางสาวแพรพลอย สุรมะณี พยาบาลศาสตร์10
30 6303400071 นางสาวสุพิชญา สพานหล้า พยาบาลศาสตร์10
31 6303400072 นางสาวนภาพร น่าบัณฑิตย์ พยาบาลศาสตร์10
32 6303400073 นางสาวจรัสรวี พิมพ์สวัสดิ์ พยาบาลศาสตร์10
33 6303400074 นางสาวจิรารัตน์ ลาดหนองขุ่น พยาบาลศาสตร์10
34 6303400075 นางสาวสาริณี ชุมภูอินทร์ พยาบาลศาสตร์10
35 6303400076 นางสาวชลธิชา สุทธิโคตร พยาบาลศาสตร์10
36 6303400077 นางสาวพรนิมิตร ยางงาม พยาบาลศาสตร์10
37 6303400079 นางสาวสุพัตรา รื่นรมย์ พยาบาลศาสตร์10
38 6303400080 นางสาวปนิตา สมาธิ พยาบาลศาสตร์10
39 6303400081 นางสาววราภรณ์ ทองดี พยาบาลศาสตร์10
40 6303400082 นางสาววรรนิดา เสน่ห์พูด พยาบาลศาสตร์10
41 6303400083 นางสาวสุกัญญา มากดี พยาบาลศาสตร์10
42 6303400084 นายทศพร บุญสมัย พยาบาลศาสตร์10
43 6303400085 นางสาวอนิตยา สิงหเสนา พยาบาลศาสตร์10
44 6303400086 นางสาวปาริชาติ ลาลุน พยาบาลศาสตร์10
45 6303400087 นางสาวศิริประภา ดุสมศักดิ์ พยาบาลศาสตร์10
46 6303400088 นางสาวสุภาวัลย์ เหลารินทร์ พยาบาลศาสตร์10
47 6303400089 นางสาวพัชรินทร์ เจียมรัมย์ พยาบาลศาสตร์10
48 6303400091 นางสาวพิมพกา ปันยศ พยาบาลศาสตร์10
49 6303400095 นางสาวรจนา ปรีชื่น พยาบาลศาสตร์10
50 6303400104 นางสาวยุวลี เหมืองน้อย พยาบาลศาสตร์10
51 6303400107 นางสาวศุภวดี ศรีอำนวยฤกษ์ พยาบาลศาสตร์10
52 6303400108 นางสาววรรณวิษา กัญญะวงค์ พยาบาลศาสตร์10
53 6303400109 นางสาวกรกนก อุ่นยา พยาบาลศาสตร์10
54 6303400110 นางสาวเกศินี พาดี พยาบาลศาสตร์10
55 6303400115 นางสาวสุกานดา ไชยสุวรรณ พยาบาลศาสตร์10
56 6303400116 นางสาวเบญจพร ผาดไธสง พยาบาลศาสตร์10
57 6303400119 นางสาวอพิณญา อุมิตะ พยาบาลศาสตร์10
58 6303400120 นางสาวปัทมพร ไตรยวงค์ พยาบาลศาสตร์10
59 6303400124 นางสาวจริยา วงค์สุโพธิ์ พยาบาลศาสตร์10
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
60 6302100006 นายพานุพัส บุญแสร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
 วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
61 6105200001 นางสาวอรอนงค์ คชาภัสสร์วงศ์ ดนตรีและศิลปะการแสดง10
62 6105200003 นางสาวกาญจนรัตน์ สุพีสุนทร ดนตรีและศิลปะการแสดง10
63 6105200005 นายกฤตภูมิ เกษมอำไพรินทร์ ดนตรีและศิลปะการแสดง10
64 6105200009 นางสาวภัทรวดี บุญเลิศ ดนตรีและศิลปะการแสดง10
65 6105200010 นายธรรมรัต ผัดขัน ดนตรีและศิลปะการแสดง10
66 6105200011 นายสิริสมบัติ ขอนโพธิ์ ดนตรีและศิลปะการแสดง10
67 6105200012 นายธีรุตม์ ยังเขียวสด ดนตรีและศิลปะการแสดง10
68 6105200013 นายอัครเดช เรืองสกุล ดนตรีและศิลปะการแสดง10
69 6105200016 นางสาวณัชชา ดอนพาลพล ดนตรีและศิลปะการแสดง10
70 6105200026 นายกิตติภพ ใจตาบ ดนตรีและศิลปะการแสดง10
71 6105200030 นางสาวเบญญาภา โพธิ์สา ดนตรีและศิลปะการแสดง10
72 6105300001 นางสาวศิราลักษ์ พานิช ดนตรีและศิลปะการแสดง10
73 6105300002 นางสาวพรรณพิชา นพธัญสวัสดิ์ ดนตรีและศิลปะการแสดง10
74 6105300005 นายธนดล กรโกสียกาจ ดนตรีและศิลปะการแสดง10
75 6105300008 นายธีรยุทธ สกุลนิยมไพร ดนตรีและศิลปะการแสดง10
76 6305300008 นางสาวจารุวรรณ อิสระเสรีกุล ดนตรีและศิลปะการแสดง10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล