รายชื่อนศ.
รายวิชา140-261 : Professional Photography
กลุ่ม3
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 5804640027 นายคุณานนต์ สังข์สุวรรณ์ สื่อดิจิทัล10
2 6004600040 นางสาววัชรินทร์ ย่อมเจริญ การประชาสัมพันธ์10
3 6004600041 นายทรงวุฒิ จันทรพาน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6004600046 นางสาวชลลดา แก้วสีเขียว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6004600099 นายอธิคม สรรพคง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6204600001 นายจิรายุ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
7 6204600012 นางสาววันเลิศ เจษฎางษ์กุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6204600016 นายปฐวี ชุติมาพร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6204600020 นายธันวา บุญธรรม การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
10 6204600026 นายกรัญ คุ้มชีวานันท์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6204600028 นางสาวเยนหลี สุภาพรหม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6204600035 นายศรุต ตันติมุกดาวงศ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
13 6204600040 นางสาวสุนิตา สุขพลับพลา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6204600047 นายนที ประสาททอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6204600053 นายปิติ แซ่เซอ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
16 6204600056 นายชัยธิวัตร โล่เกียรติยศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6204600059 นายอมรเทพ รับพร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6204600063 นายวียวัฑน์ สายวรรณะ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6204600067 นายอัครินทร์ ผาอินทร์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6204600076 นายนรินทร์ องอาจ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6204600085 นายทัตเทพ วงษ์จันทร์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
22 6204600092 นายศุภกิจ วามเกษ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6204600095 นายศุภเมธา งอประทีป ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6204600100 นายพงศกร เต็กตระกูล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6204600114 นางสาวศิริลักษณ์ ภารพันธุ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6204600120 นายธนดล เยี่ยมยืนยง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
27 6204600121 นายกันตพัฒน์ สฤษเนต ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
28 6204600122 นายสุวิชัย สุวรรณ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
29 6204600123 นายปรเมศร์ อินทรนาม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
30 6204600124 นายนราวิชญ์ หงษ์สง่า ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
31 6204600125 นางสาวเกศเกล้า ธาราวิกรัยรัตน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
32 6204600126 นายธนพล ตั้งวิษณุสรรค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
33 6204620002 นางสาวกีรญา สมรูป การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
34 6204620008 นายสุธาเทพ ขาวสำอางค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
35 6204620009 นายสิทธา บุรีวงค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
36 6204620010 นายณภัทรวงค์ สวัสดิวณิชชากร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล