รายชื่อนศ.
รายวิชา140-261 : Professional Photography
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 5804620004 นายอินทัช เชี่ยวกล การประชาสัมพันธ์10
2 6004600072 นายสุทธิรักษ์ เอกพัชราพันธ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6004600091 นายสนธยา งามพันธ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
4 6004620003 นางสาวกานต์สินี ตั้งหลักชัย การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
5 6004620010 นายจิรกฤษ วิบูลย์พันธุ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6204600004 นายนครินทร์ นิยมศรี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
7 6204600008 นายธนภัทร ตันธนาธีระกุล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
8 6204600010 นางสาวฐิติมาพร หนูแก้ว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6204600013 นางสาวชนากานต์ ผดุงนานนท์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6204600014 นายไกรสิทธิ์ กนิษฐสุต ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6204600017 นายพุฒินันท์ บุญเรือง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6204600023 นางสาวสุทธิดา ปุงบางกะดี่ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
13 6204600025 นางสาวลาภินี อติภัควัฒน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6204600031 นายธุวานนท์ ศรีบุระ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6204600033 นายปฏิพล ทองปัญญา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6204600036 นายกานต์ เลิศภิญโญภาสน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6204600037 นายณัฐยศ วีรเดชดำรงกุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6204600045 นางสาวปาณิสรา คงสิบ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6204600048 นางสาวปรีญานันท์ ศาลางาม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6204600051 นางสาวพัชราภรณ์ จีนเสถียร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6204600055 นายนิติธร ประพฤติธรรม การประชาสัมพันธ์10
22 6204600057 นางสาวสิริรัตน์ ชูหนู ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6204600061 นายณัฐพล จิตรดา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6204600062 นางสาววนัศญา ด่านเจริญวศิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6204600075 นายคมน์คณิน ไชยวิสุทธิกุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6204600082 นางสาววรินนิษฐา หิรัญโชคพัฒนะกุล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
27 6204600083 นายธีรวีร์ โรจน์ธีรวิชกุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
28 6204600091 นายณัฐพล รัตนวัน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
29 6204600097 นายศิรินทร์ สุ่นหอม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
30 6204600111 นางสาวสิรินยา เปรมเผื่อน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
31 6204620011 นายพงศ์ภัค จิรสาธิต การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
32 6204620012 นายอานุภาพ ขำบุญกลิ่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
33 6204620017 นางสาวชุติญา ช่อไชยกุล การประชาสัมพันธ์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล