รายชื่อนศ.
รายวิชา140-261 : Professional Photography
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6004600014 นางสาวปทิตตา ศรีสุริยะปพน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6004600052 นายวีรพล ปกคลุม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6004640010 นายศุขเศรษฐ์ เจริญธนะจินดา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6004640014 นางสาวภัทรียา อุทัยใหม่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6104600081 นายพัชระ จุลปาน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6204600002 นางสาวจิราพร พุทธิสัตย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6204600003 นางสาวบุษยารัตน์ สระธรรม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6204600007 นางสาวจันทรรัตน์ กลึงพงษ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6204600009 นางสาวเมธาวี แจ่มใส ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6204600019 นายอริญชย์ ถิ่นวงศ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6204600021 นายวุฒินันท์ เจริญสุข ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6204600027 นางสาวอุทัยวรรณ มะโนปิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6204600041 นายทวีวิทย์ เปรมมนัสไพศาล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6204600052 นายนโม นุตาคม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6204600054 นายธิวัฒนา เกียรติพร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6204600064 นายจิรวัฒน์ หอมจันทร์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
17 6204600065 นางสาวเขมกร บุญจงชัชวาล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6204600066 นางสาวอินทิรา ปัญญาทิพย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6204600077 นางสาวกมลพรรณ คันธภา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6204600081 นายกฤษฎา ทอนเทพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6204600086 นายชัชนันท์ ทันศึก ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
22 6204600087 นางสาวเกวลิน พวงผกา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6204600089 นางสาวจริยา ล้ำเลิศ การประชาสัมพันธ์10
24 6204600093 นายสุรชัย สรรพโรจน์พัฒนา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6204600094 นางสาวกุลนิดา ทิมเกตุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6204600096 นางสาวจุติมา หงษ์คู การประชาสัมพันธ์10
27 6204600113 นางสาวญาดา กล่อมจิตเจริญ การประชาสัมพันธ์10
28 6204620003 นายกฤษฎิ์ ประสมศรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
29 6204620005 นายถิรวัฒน์ กิตติช่วงชัย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
30 6204620006 นายชนะภัย แสงภู ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
31 6204620013 นายนิรันดร์ เอกพยงค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
32 6304600083 นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ สุขโหมด ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล