รายชื่อนศ.
รายวิชา151-324 : Heat Transfer
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5904100006 นายกฤษกรณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วิศวกรรมเครื่องกล10
2 6103100001 นายมณฑล ผลคิมหันต์ วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6103100002 นายพรพิพัฒน์ ประทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6103100003 นายศราวุธ ถนัดอักษร วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6103100004 นายทัศนเทพ อุดมสวัสดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6103100005 นายสมโชค วงษ์มงคล วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6103100006 นายสาธิต เฟื่องสินธุ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6103100009 นายพัชรพล คงภิวัฒนา วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6103100010 นายวีรยุทธ ไวสุวรรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6103100011 นายพงศธร โถสกุล วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6103100012 นายถนัดกิจ สมสา วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6104100001 นายธนาธร สุดสังข์ วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6104100002 นายศักดิ์ระพี หวังล้อมกลาง วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6104100003 นายนวมินทร์ คูณฝ้าย วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6104100004 นายนิติภูมิ ครอบเพ็ชร วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6104100007 นายจิฐิพณ สมบูรณ์ภัทรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6104100010 นายวุฒินันท์ เวียงอินทร์ วิศวกรรมเครื่องกล10
18 6123120001 นายชาติชาย เข็มสม วิศวกรรมเครื่องกล10
19 6204100009 นายนิธิ นาคทับที วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล