รายชื่อนศ.
รายวิชา151-441 : Refrigeration and Air Conditioning
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6004100003 นายศักดิ์มงคล กองทอง วิศวกรรมเครื่องกล40
2 6004100004 นางสาวบุษบากร ปลั่งกลาง วิศวกรรมเครื่องกล40
3 6004100006 นายวนราช สุธรรมนิธิ วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6111100007 นายสิทธิชัย สุดเนตร์ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6111100008 นายศุภชัย สมบูรณ์ษา วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6204100004 นายปาล งามพร้อม วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6221100004 นายทวีศักดิ์ สะแสงสาร วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6221100005 นายอภิวัฒน์ คู่กระสังข์ วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6221100006 นายพิทยาพล ธนนันต์พศิน วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6221100007 นายปัญจพล น้อยประชา วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6221100008 นายธนวัฒน์ หาญมนต์สุข วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6221100012 นายพรชัย นวลเอี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6221100013 นายอภิภพ หลวงมาลัย วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6224120001 นางสาวลักษิกา อู่สุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล (สมทบ 4 ปี)10
15 6321100001 นายอารักษ์ กาญจนเตมีย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6321100003 นายเมธา เด่นทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6321100004 นายวันเฉลิม เสนนะ วิศวกรรมเครื่องกล10
18 6321100005 นายชนวีร์ รื่นพิทักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
19 6321100006 นายฤชา ดอนจำลอง วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล