รายชื่อนศ.
รายวิชา151-233 : Mechanics of Materials
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5905500010 นางสาวปวีณา คงบวรเกียรติ วิศวกรรมยานยนต์10
2 6003120001 นายธีรวุฒิ หนองหาญ วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6203100001 นายธนดล ประกาศธรรมกุล วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6203100002 นายสิทธิชัย หวังบำรุงศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6203100003 นายอดิศักดิ์ ธวัชศิลปศร วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6203100005 นายอนวัฒน์ เทียนทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6204100009 นายนิธิ นาคทับที วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6221100004 นายทวีศักดิ์ สะแสงสาร วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6221100005 นายอภิวัฒน์ คู่กระสังข์ วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6221100006 นายพิทยาพล ธนนันต์พศิน วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6221100007 นายปัญจพล น้อยประชา วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6221100008 นายธนวัฒน์ หาญมนต์สุข วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6221100012 นายพรชัย นวลเอี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6221100013 นายอภิภพ หลวงมาลัย วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6223100003 นายณัฐพล จินลา วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6223100004 นางสาววิวัฒนา ศรีวิบูลย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6223100005 นายสุวิชา วัฒถากูล วิศวกรรมเครื่องกล10
18 6223100006 นายธีรเดช ธรรมมนุญกุล วิศวกรรมเครื่องกล10
19 6223100009 นายภานุวัฒน์ นิลพลับ วิศวกรรมเครื่องกล10
20 6223100010 นายชลสิทธิ์ สุดสงวน วิศวกรรมเครื่องกล10
21 6223100011 นายภาณุชาติ กระโจมทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
22 6223100012 นายบุนยธร ตรีสิริชัยวัฒน์ วิศวกรรมเครื่องกล10
23 6223100013 นายฐานทรัพย์ พงษ์วิชัย วิศวกรรมเครื่องกล10
24 6224100001 นายปฎิภาณ ภู่ดำรงค์ วิศวกรรมเครื่องกล10
25 6224100002 นายตรีวิทย์ เสาหงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
26 6321100001 นายอารักษ์ กาญจนเตมีย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
27 6321100002 นายภคิน ศรีทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
28 6321100003 นายเมธา เด่นทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
29 6321100004 นายวันเฉลิม เสนนะ วิศวกรรมเครื่องกล10
30 6321100005 นายชนวีร์ รื่นพิทักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
31 6321100006 นายฤชา ดอนจำลอง วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล