รายชื่อนศ.
รายวิชา151-101 : Engineering Drawings
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6004200002 นางสาวอาภากร อ่อนสำอางค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6105700002 นางสาวรดา วะมะพุทธา วิศวกรรมอุตสาหการ10
3 6105700005 นายภาณุพงศ์ สุขสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ10
4 6105700006 นางสาวจิดาภา ฉ่ำบุตร วิศวกรรมอุตสาหการ10
5 6105700009 นายศักดา สาทิพจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ10
6 6204020001 นายเบญจพล ศิริหงษ์สุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
7 6205700001 นางสาวกัญญาลักษณ์ จันใหญ่ วิศวกรรมอุตสาหการ10
8 6205700004 นางสาวพนิดา แย้มไสว วิศวกรรมอุตสาหการ10
9 6205700005 นางสาวชลรดา วงค์มา วิศวกรรมอุตสาหการ10
10 6205700007 นายกนกพล ศรีใส วิศวกรรมอุตสาหการ10
11 6303900001 นายจตุรงค์ โรจนรัต วิศวกรรมโยธา10
12 6303900002 นางสาวพิมพ์ลภัส วนิชอนันกุล วิศวกรรมโยธา10
13 6303900003 นายวัฒนา กันทะแก้ว วิศวกรรมโยธา10
14 6303900005 นางสาวพิมพ์ลภัฐ ภู่อารีย์ วิศวกรรมโยธา10
15 6303900006 นางสาวศิริโสภา วงษ์เสนา วิศวกรรมโยธา10
16 6303900007 นายธนบดี บุญเเต้ม วิศวกรรมโยธา10
17 6303900008 นางสาวนันทพร เพ็งพินิจ วิศวกรรมโยธา10
18 6303900016 นางสาวพัทธนันท์ เกตุมาตย์ วิศวกรรมโยธา10
19 6303900020 นางสาวกิตติยา มูลทนาวงษ์ วิศวกรรมโยธา10
20 6303900022 นางสาวสุดารัตน์ มะโรงมืด วิศวกรรมโยธา10
21 6303900024 นายพงศกร พงศ์กิจการเจริญ วิศวกรรมโยธา10
22 6304100002 นายวิโรจน์ สุทำมา วิศวกรรมเครื่องกล10
23 6304100003 นายกวิน ฝอยลม วิศวกรรมเครื่องกล10
24 6304100004 นายนัฐพล อมรอาสา วิศวกรรมเครื่องกล10
25 6304100005 นางสาวปิยะนันท์ สุขสว่าง วิศวกรรมเครื่องกล10
26 6304100006 นายสวิตต์ บุญชู วิศวกรรมเครื่องกล10
27 6305700005 นายรัชพล พุ่มเจริญ วิศวกรรมอุตสาหการ10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล