รายชื่อนศ.
รายวิชา101-405 : Yoga, Meditation and Art of Living
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6104300158 นายธนารักษ์ สุขสวัสดิ์ การเงินและการลงทุน10
2 6204300057 นายอานนท์ หงษ์กลาง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
3 6204300081 นายเชาว์กร ชาญสายชล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
4 6204300142 นายธีระภัทร สาริขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
5 6204300148 นายธนภัทร ทิพย์ประไพ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
6 6204300155 นายภูมิ พาทรัพย์มา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
 ศิลปศาสตร์
7 6304500019 นายสิทธิณัฐ สมกมลชนก ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
 พยาบาลศาสตร์
8 6303400026 นางสาวอัจฉราวรรณ โพธิ์งาม พยาบาลศาสตร์10
9 6303400096 นางสาวพรไพลิน ภู่สากล พยาบาลศาสตร์10
 เภสัชศาสตร์
10 6206200040 นางสาวธัญชนก โลหะนาคบุตร การบริบาลทางเภสัชกรรม10
11 6206200041 นางสาวสลิลทิพย์ รัตน์ภูรินทร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
12 6206200043 นางสาวพิมพ์พิศา อุทัยรังษี การบริบาลทางเภสัชกรรม10
13 6206200046 นางสาวนัทธมน เตียววิไล การบริบาลทางเภสัชกรรม10
14 6206200047 นางสาวจิรัชญา แก้วจา การบริบาลทางเภสัชกรรม10
15 6206200051 นางสาวมานิตา ถิรนนท์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
16 6206200056 นางสาวชุติมณฑน์ ชัยศักดิ์เลิศ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
17 6206200057 นางสาวพรนภัส ปิดตาทะโน การบริบาลทางเภสัชกรรม10
18 6206200059 นางสาวชาลิสา สำรีพันธ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
19 6206200069 นางสาวสุรดา อยู่ศิริ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
20 6206200071 นางสาวสุรักษ์วดี เต็มลักษมี การบริบาลทางเภสัชกรรม10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล