รายชื่อนศ.
รายวิชา101-405 : Yoga, Meditation and Art of Living
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6004300155 นางสาวปัณฑารีย์ พูลนิล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
 พยาบาลศาสตร์
2 6203400014 นางสาวสุชาดา นิ่มน้อย พยาบาลศาสตร์10
3 6203400015 นางสาวผกามาศ เชียงรัมย์ พยาบาลศาสตร์10
 เภสัชศาสตร์
4 6206200001 นางสาวทอฝัน นวลคล้ำ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
5 6206200002 นางสาวเกวรินทร์ ต่ายสินธุ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
6 6206200003 นายเสฎฐวุฒิ ไพศาล การบริบาลทางเภสัชกรรม10
7 6206200004 นางสาวฐิติพร อารีจันทวัฒน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
8 6206200005 นายศักดิพร ศรีศศลักษณ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
9 6206200006 นางสาวพุทธิมน กิตติบัญชากุล การบริบาลทางเภสัชกรรม10
10 6206200007 นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
11 6206200009 นางสาวจันทิมันตุ์ เลี่ยววิริยะ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
12 6206200010 นางสาวนัยรัตน์ พึ่งวงศ์สำราญ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
13 6206200012 นางสาวพัสวี จินตนาเลิศ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
14 6206200018 นางสาวสุทธ์ธิรัศมิ์ ขลุ่ยทองคำ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
15 6206200025 นางสาวณัชชารีย์ ประยงค์ทรัพย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
16 6206200027 นางสาวนุจรินทร์ เนื้อเงินดี การบริบาลทางเภสัชกรรม10
17 6206200033 นางสาวชุติมา จิตต์สมสุข การบริบาลทางเภสัชกรรม10
18 6206200037 นางสาวเมธาวี ดาวสุข การบริบาลทางเภสัชกรรม10
19 6206200038 นางสาวกนกวรรณ์ แจ้งสว่าง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล