รายชื่อนศ.
รายวิชา124-103 : General Physics Laboratory 1
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6203920004 นายชนธัญ เชี่ยวการ วิศวกรรมโยธา10
2 6303000001 นายอาชัญ อุทัยกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
3 6303000002 นายนราดล นุชขำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
4 6303000005 นางสาวฐิติวรรณ ชูเพ็ชร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
5 6303100009 นายณัฐพล มาดีประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6303100010 นางสาวพัชราภา กฤษณะการะเกตุ วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6303100011 นายสุเมธี สามา วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6303100012 นายวุฒฑวัฒน์ สุรภัตการกิจ วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6303100013 นายสว่างพงษ์ จงประสิทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6303100015 นายธิติวุฒิ ศรีมามาศ วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6303100017 นายณัฐวุฒิ หมื่นนะ วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6303100018 นายศุกล ฉัตร์จันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6303500007 นายพิเชษฐ์ รัตนสมฤกษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
14 6303900016 นางสาวพัทธนันท์ เกตุมาตย์ วิศวกรรมโยธา10
15 6303900020 นางสาวกิตติยา มูลทนาวงษ์ วิศวกรรมโยธา10
16 6303900022 นางสาวสุดารัตน์ มะโรงมืด วิศวกรรมโยธา10
17 6303900024 นายพงศกร พงศ์กิจการเจริญ วิศวกรรมโยธา10
18 6304000001 นางสาวณัฐวรรณ น้อยจ้อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
19 6304000002 นายภาณุเดช ทองเฟื่อง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
20 6304000003 นายชวิน กำเนิดกาญจน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
21 6304000005 นายวศิน อ่วมจันทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
22 6304000006 นายภูดิส ไชยมงคล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
23 6304000008 นางสาวฐานิศรัตน์ สหกิจชัชวาล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
24 6304000009 นายเมธา อรัญทรวานิช วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
25 6304000010 นายรมย์นลิน โพธิพล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
26 6304000011 นายวชิระภัทท์ ภคนน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
27 6304000012 นายดนุนัย คุ้มภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
28 6304100002 นายวิโรจน์ สุทำมา วิศวกรรมเครื่องกล10
29 6304100003 นายกวิน ฝอยลม วิศวกรรมเครื่องกล10
30 6304100004 นายนัฐพล อมรอาสา วิศวกรรมเครื่องกล10
31 6304100005 นางสาวปิยะนันท์ สุขสว่าง วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล