รายชื่อนศ.
รายวิชา151-101 : Engineering Drawings
กลุ่ม4
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5704220001 นายศุภกิต คำแสน วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6303000001 นายอาชัญ อุทัยกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
3 6303000002 นายนราดล นุชขำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
4 6303000005 นางสาวฐิติวรรณ ชูเพ็ชร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
5 6304000001 นางสาวณัฐวรรณ น้อยจ้อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
6 6304000002 นายภาณุเดช ทองเฟื่อง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
7 6304000003 นายชวิน กำเนิดกาญจน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
8 6304000005 นายวศิน อ่วมจันทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
9 6304000006 นายภูดิส ไชยมงคล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
10 6304000007 นายยุทธพร มงคลสกุลฤทธิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
11 6304000008 นางสาวฐานิศรัตน์ สหกิจชัชวาล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
12 6304000009 นายเมธา อรัญทรวานิช วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
13 6304000010 นายรมย์นลิน โพธิพล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
14 6304000011 นายวชิระภัทท์ ภคนน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
15 6304000012 นายดนุนัย คุ้มภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
16 6324000001 นายจักรกริช สุวพงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล