รายชื่อนศ.
รายวิชา152-312 : Electromagnetic Fields and Waves
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6023200009 นายอนุวัฒน์ กมลฤกษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6123200002 นายวีรพล สีดอกพุด วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6123200004 นายธีระพล เจริญพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6123200005 นายศิลา พยัคฆ์มีธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6123200006 นายสมชัย พันธุวิกรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6123200008 นายสุรชัย กลิ่นถนอม วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6123200009 นายศุภเดช กลั่นทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6123200010 นายเทวาพงษ์ ชมสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6123200011 นายกัมปนาท ยุคะลา วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6123200012 นางสาวรัสยา คนซื่อ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6123200013 นายเนติพงษ์ สอดโคกสูง วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6123200014 นายธนพล ทรัพย์ชื่นสุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6123200016 นายทวีชัย จันทร์เอี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6123200017 นายสมปอง สีบุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6123220001 นายชัยพงษ์ สุดเขียว วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6124200003 นายชานน อุ่นเรืองเกียรติ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)10
17 6124200005 นายเขตโสภณ ลอสซ์ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)10
18 6124200007 นายสุวณัฐ ปัญจศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)10
19 6124200008 นายวีรภัทร รัตนกสิณ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)40
20 6221200004 นายรวิพล ขำเมืองน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6221200008 นายจักรพงศ์ แก้วดำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6221200009 นายอนุชิต นุตรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6221200010 นายพรพิทักษ์ มังกะโรทัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6221200011 นายนิชา คำคูณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล