รายชื่อนศ.
รายวิชา152-332 : Electrical Engineering laboratory 2
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6223200003 นายฤกษ์ดี ช่างแกะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6223200004 นายธนศักดิ์ จันทรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6223200006 นายภัทรพล ศรีเทียนทอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6223200010 นายณัฐพงศ์ นาคทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6223200011 นายรตนากร อักษรวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6223200012 นายณัฐวุฒิ แก้วประไพ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6223200013 นายกมลเทพ จิตรณรงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6223200014 นายนิวัฒน์ รัตนสาคร วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6223200019 นายชาคริต เอี่ยมสกุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6223200020 นายสุรวุฒิ เขียวนาคา วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6223200021 นายนนธวัช เจริญฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6223200022 นายคมสัน อำนวย วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6223200024 นายวิจิตรศิลป์ ตระบุตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6223200025 นายจรัญ รักญาติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6223200026 นายฐิติกานต์ อิ่มใจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6223200027 นายพรพิพัฒน์ กรรฐโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6223200028 นายไตรเทพ ภักดิ์ใจดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6223200029 นายพชร เอี่ยมโมฬี วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6223200030 นายภูรินทร์ กิติจนาทร วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6223200031 นายกรวุฒิ อิ่มอาดูร วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6223200032 นายพงษ์เพชร พุ่มลอยฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6223200033 นางสาวรณิดา นพวัง วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6223220002 นายอรรถพล เนตรวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6224200002 นายเชิงรบ ชมภูนุช วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6224200004 นายณัชพล ไชยคง วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6224200005 นายภาสกร อู่เงิน วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6224220001 นางสาวปวีณา บุญนำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล