รายชื่อนศ.
รายวิชา124-103 : General Physics Laboratory 1
กลุ่ม4
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6323000002 นายวิทยา ขันพรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
2 6323200001 นายอัษฎาวุธ รำพึงกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6323200003 นายธนวัฒน์ นันติ๊ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6323200004 นายยสินทร ธนานันท์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6323200005 นายกิตติพัฒน์ มาศเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6323200006 นายวัชรพงษ์ ทัพวัตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6323200007 นายสิรภพ กระแสร์ทิพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6323200008 นายพฤกษ กุมพล วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6323200009 นายทัศไนย แก้วสะอาด วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6323200010 นายถิรวุฒิ จันทร์เพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6323200011 นายวีระศักดิ์ หอมดวง วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6323200012 นายธนภูมิ ภวนาคโสภณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6323200013 นายชนสิทธิ์ พ่วงจินดา วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6323200014 นายวีรวัฒน์ โพธิ์กลิ่น วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6323200015 นายธนเดช โสนน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6323200016 นายอัครพล ฟักศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6323200017 นายกิตติภณ ลุ่ยทุ่ง วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6323200018 นายภูรี ชำนาญกุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6323200019 นายชาญภูมิ เอี่ยมทศ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6323300007 นายชัชวาลย์ พรมรักษ์ วิศวกรรมโยธา10
21 6323300008 นายศุภกิจ โอกาศ วิศวกรรมโยธา10
22 6323900015 นายโสภณ สุทธิโพธิ์ วิศวกรรมโยธา10
23 6323900016 นายธวัชชัย รัตนนิยม วิศวกรรมโยธา10
24 6323900017 นายพันธกร สุกดำ วิศวกรรมโยธา10
25 6323900018 นายมงคล ทองไกร วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล