รายชื่อนศ.
รายวิชา152-476 : Introduction to Railway System Engineering
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6103200001 นายสุรศักดิ์ คำภู วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6103200002 นายภัคพงษ์ อุบลเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6103200004 นายสถาพร สรรพมุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6103200005 นายไชยเชษฐ์ กรีบาง วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6103200007 นายวงศกร มารยาท วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6103200009 นายปาณัสม์ ยั่งยืนสุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6103200010 นายสุเมธ ทองมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6103200011 นายยศณิรัญ สาคร วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6103200012 นายพีระพงษ์ วงดารา วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6103200013 นายพงศธร แก้วกระแสสินธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6103200014 นายชัชพล พิมพ์ใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6103200015 นายโชคชัย ลิ้มประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6103220001 นายภาณุเดช เทียนคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6121200001 นายเกริกเกียรติ ทับพิมล วิศวกรรมไฟฟ้า40
15 6121200002 นายณัฐดนัย ปล้องมาก วิศวกรรมไฟฟ้า40
16 6121200007 นายบุญธรรม ฐานทอง วิศวกรรมไฟฟ้า40
17 6123200002 นายวีรพล สีดอกพุด วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6123200004 นายธีระพล เจริญพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6123200005 นายศิลา พยัคฆ์มีธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6123200006 นายสมชัย พันธุวิกรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6123200008 นายสุรชัย กลิ่นถนอม วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6123200009 นายศุภเดช กลั่นทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6123200010 นายเทวาพงษ์ ชมสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6123200011 นายกัมปนาท ยุคะลา วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6123200012 นางสาวรัสยา คนซื่อ วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6123200013 นายเนติพงษ์ สอดโคกสูง วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6123200014 นายธนพล ทรัพย์ชื่นสุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6123200017 นายสมปอง สีบุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6123220001 นายชัยพงษ์ สุดเขียว วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6124200003 นายชานน อุ่นเรืองเกียรติ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)10
31 6124200005 นายเขตโสภณ ลอสซ์ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)10
32 6124200007 นายสุวณัฐ ปัญจศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)10
33 6124200008 นายวีรภัทร รัตนกสิณ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)40
34 6223220002 นายอรรถพล เนตรวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
35 6224120001 นางสาวลักษิกา อู่สุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล (สมทบ 4 ปี)10
36 6224220001 นางสาวปวีณา บุญนำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล