รายชื่อนศ.
รายวิชา129-102 : Art and Music Appreciation
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6004300259 นายปณตพล ปัญญาเลิศ การจัดการทั่วไป10
2 6114300012 นางสาวขวัญฤทัย ขำคำ การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
3 6121300003 นางสาวอรทัย มนตรี การบัญชี40
4 6121300004 นางสาวนันท์นภัส ดิษรอด การบัญชี40
5 6121300006 นางสาววิลาวัณย์ แพรช่วง การบัญชี40
6 6121300007 นางสาวปภานรินทร์ ปัทมชัยวิรัตน์ การบัญชี10
7 6121300008 นางสาวณัฐนันท์ โชติบุญประสิทธิ์ การบัญชี40
8 6121300013 นางชัชชญา แสนสม การบัญชี40
 ศิลปศาสตร์
9 6104500001 นางสาวเจณณิล ตันเดชานุรัตน์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
10 6104500013 นางสาวมิณฎาร์ รัตนภักดี ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
11 6104500033 นางสาวเมลดา ขจัดโรคา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
12 6104500064 นายสุรเชษฐ์ จันทร์กระจ่าง ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
13 6104520001 นางสาวณัฐกานต์ รัตนประทีป ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล