รายชื่อนศ.
รายวิชา152-421 : Electrical Power System Analysis
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5904200006 นายณัฐสิทธิ์ เขียวชอุ่ม วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 5904200012 นายศุภวิชญ์ บุศรังศี วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 5904200013 นายคมกริช สีจาง วิศวกรรมไฟฟ้า40
4 5904200015 นายนัฐพงษ์ เจริญผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 5904200016 นายธนภูมิ จันทปัญญา วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6003200007 นางสาวเพ็ญพร พรมโนภาส วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6004200002 นางสาวอาภากร อ่อนสำอางค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6004200006 นายกิตติธัช สาสนะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6004200007 นายเขมินทร์ กะติยะกุล วิศวกรรมไฟฟ้า40
10 6004200008 นายสุวิทย์ วิชาอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6004200009 นายพิชิต ยิ่งเรงเริง วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6004200010 นายธนัตถ์ นิลมณี วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6004200013 นายภูริญ เงาเพ็ชร วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6004200017 นายอิทธิพล พุทธหอม วิศวกรรมไฟฟ้า40
15 6004200023 นายอาทิตย์ จิรโชติตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า40
16 6004200024 นายกฤษฎา สิมมาวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล