รายชื่อนศ.
รายวิชา152-331 : Electric Power System
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6103200006 ว่าที่ร้อยตรีธนพัฒน์ สาน้ำอ่าง วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6104200001 นายอรรถพล จันยอย วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6104200002 นายสุริยะ เที่ยงแท้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6104200004 นายศุภฉัตร สายสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6104200005 นายสิรวิชญ์ จันทร์เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6104200006 นางสาวหทัยพร บัวภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6104200007 นางสาวบุษกร ศรีจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6104200008 นายอภิวิชญ์ โมกไธสง วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6104200010 นายนครินทร์ ผางเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6104200011 นายเจษฎา ภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6104200015 นางสาวสุวภัทร ปิ่นเกตุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6104200017 นายนรินท์โชติ ธีรพงษ์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6104200018 นายภาสกร สีดา วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6104200019 นายปภาณ หนูเชื้อเวียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6124220001 นางสาวนุชนาถ มาลีหวล วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6204200016 MissSOYSUDA MANIVONG วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6223220002 นายอรรถพล เนตรวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6224220001 นางสาวปวีณา บุญนำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6304200003 นางสาวณัฐณิชา ชลธาร วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล