รายชื่อนศ.
รายวิชา152-411 : Electrical System Design
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5904200007 นายปิยทัศน์ ลิขิตกาญจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า40
2 5904200009 นายพงศกร เขียวลงยา วิศวกรรมไฟฟ้า40
3 5904200012 นายศุภวิชญ์ บุศรังศี วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 5904200013 นายคมกริช สีจาง วิศวกรรมไฟฟ้า40
5 5904200015 นายนัฐพงษ์ เจริญผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 5904200016 นายธนภูมิ จันทปัญญา วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6003200007 นางสาวเพ็ญพร พรมโนภาส วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6103200006 ว่าที่ร้อยตรีธนพัฒน์ สาน้ำอ่าง วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6104200002 นายสุริยะ เที่ยงแท้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6104200004 นายศุภฉัตร สายสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6104200005 นายสิรวิชญ์ จันทร์เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6104200008 นายอภิวิชญ์ โมกไธสง วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6104200010 นายนครินทร์ ผางเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6104200011 นายเจษฎา ภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6304200016 นายศุภชัย เตชะธนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล