รายชื่อนศ.
รายวิชา152-332 : Electrical Engineering laboratory 2
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5604200012 นายนรวีร์ จงเจริญพรสุข วิศวกรรมไฟฟ้า40
2 5904200009 นายพงศกร เขียวลงยา วิศวกรรมไฟฟ้า40
3 5904200012 นายศุภวิชญ์ บุศรังศี วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6104200002 นายสุริยะ เที่ยงแท้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6104200004 นายศุภฉัตร สายสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6104200005 นายสิรวิชญ์ จันทร์เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6104200006 นางสาวหทัยพร บัวภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6104200007 นางสาวบุษกร ศรีจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6104200008 นายอภิวิชญ์ โมกไธสง วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6104200010 นายนครินทร์ ผางเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6104200011 นายเจษฎา ภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6104200015 นางสาวสุวภัทร ปิ่นเกตุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6203200001 นายภาณุพงษ์ เริงพจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6203200002 นายธนกร ทรัพย์บุญมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6203200003 นางสาวธันยธร เสภู่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6203200005 นายศุภัช อินทร์ศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6203200006 นายนุห ภู่เงิน วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6203200007 นายธนัช สุทธาทันต์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6203200008 นายธนพล วินทะไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6203200009 นายณัฐนนท์ เรือนแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6203200010 นายวีรพล ชูชอบ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6203200011 นายวงศธร กันหาเรียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6204200016 MissSOYSUDA MANIVONG วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล