รายชื่อนศ.
รายวิชา152-321 : Power Electronics
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5804220004 นายณัช ณรงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6003200009 นายบุญส่ง ศรีกสิกรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6004200008 นายสุวิทย์ วิชาอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6004200009 นายพิชิต ยิ่งเรงเริง วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6103200001 นายสุรศักดิ์ คำภู วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6103200002 นายภัคพงษ์ อุบลเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6103200005 นายไชยเชษฐ์ กรีบาง วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6103200009 นายปาณัสม์ ยั่งยืนสุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6103200010 นายสุเมธ ทองมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6103200011 นายยศณิรัญ สาคร วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6103200012 นายพีระพงษ์ วงดารา วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6103200013 นายพงศธร แก้วกระแสสินธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6104200001 นายอรรถพล จันยอย วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6104200002 นายสุริยะ เที่ยงแท้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6104200004 นายศุภฉัตร สายสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6104200005 นายสิรวิชญ์ จันทร์เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6104200006 นางสาวหทัยพร บัวภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6104200007 นางสาวบุษกร ศรีจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6104200008 นายอภิวิชญ์ โมกไธสง วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6104200010 นายนครินทร์ ผางเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6104200011 นายเจษฎา ภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6104200014 นายศิวรักษ์ อาจสามล วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6104200015 นางสาวสุวภัทร ปิ่นเกตุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6104200018 นายภาสกร สีดา วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6104200019 นายปภาณ หนูเชื้อเวียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6203200001 นายภาณุพงษ์ เริงพจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6203200002 นายธนกร ทรัพย์บุญมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6203200003 นางสาวธันยธร เสภู่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6203200005 นายศุภัช อินทร์ศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า10
31 6203200006 นายนุห ภู่เงิน วิศวกรรมไฟฟ้า10
32 6203200007 นายธนัช สุทธาทันต์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
33 6203200008 นายธนพล วินทะไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
34 6203200009 นายณัฐนนท์ เรือนแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
35 6203200010 นายวีรพล ชูชอบ วิศวกรรมไฟฟ้า10
36 6203200011 นายวงศธร กันหาเรียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
37 6203220001 นายธัชวรรธน์ ศรีมนตรินนท์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
38 6203220002 นายจิรวิทย์ โพธิ์ไพจิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
39 6204200016 MissSOYSUDA MANIVONG วิศวกรรมไฟฟ้า10
40 6204220001 นายกฤตธัช จันทร์วุฒิคุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
41 6304200003 นางสาวณัฐณิชา ชลธาร วิศวกรรมไฟฟ้า10
42 6304200016 นายศุภชัย เตชะธนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล