รายชื่อนศ.
รายวิชา152-312 : Electromagnetic Fields and Waves
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5803200002 นายปริเมธ ศิษย์สิงห์ไพโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 5804220004 นายณัช ณรงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 5904200006 นายณัฐสิทธิ์ เขียวชอุ่ม วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 5904200012 นายศุภวิชญ์ บุศรังศี วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6003200007 นางสาวเพ็ญพร พรมโนภาส วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6003200009 นายบุญส่ง ศรีกสิกรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6004200004 นายเนติธร บัวรอด วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6004200016 นายสมรรถชัย เขียวดารา วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6004200024 นายกฤษฎา สิมมาวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6104200001 นายอรรถพล จันยอย วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6104200002 นายสุริยะ เที่ยงแท้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6104200004 นายศุภฉัตร สายสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6104200005 นายสิรวิชญ์ จันทร์เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6104200006 นางสาวหทัยพร บัวภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6104200007 นางสาวบุษกร ศรีจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6104200008 นายอภิวิชญ์ โมกไธสง วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6104200010 นายนครินทร์ ผางเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6104200011 นายเจษฎา ภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6104200014 นายศิวรักษ์ อาจสามล วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6104200015 นางสาวสุวภัทร ปิ่นเกตุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6104200017 นายนรินท์โชติ ธีรพงษ์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6104200018 นายภาสกร สีดา วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6104200019 นายปภาณ หนูเชื้อเวียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6204200004 นายธนรัช นภาอำไพพร วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6204200011 นายธนนท์ ตรงคณารักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6204200013 นางสาวลลิตวดี บุญยง วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6204200014 นายอนวัช สมปอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6204200016 MissSOYSUDA MANIVONG วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6204220001 นายกฤตธัช จันทร์วุฒิคุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
31 6304200003 นางสาวณัฐณิชา ชลธาร วิศวกรรมไฟฟ้า10
32 6304200016 นายศุภชัย เตชะธนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล