รายชื่อนศ.
รายวิชา152-211 : Electrical Circuits Analysis 1
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6004200004 นายเนติธร บัวรอด วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6004200008 นายสุวิทย์ วิชาอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6204200001 นายไอศูรย์ ทองเสม วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6204200004 นายธนรัช นภาอำไพพร วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6204200005 นางสาวภัทรพร ธำรงกิจวิทยากุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6204200007 นายตะวัน เรียบร้อย วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6204200008 นางสาวธนัชพร อำภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6204200009 นายธีรภัทร์ เกิดศรีพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6204200010 นายศักดา ดวงสง่า วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6204200011 นายธนนท์ ตรงคณารักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6204200013 นางสาวลลิตวดี บุญยง วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6204200014 นายอนวัช สมปอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6204200015 นายนพดล คงพูล วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6204200017 นายธนวัฒน์ ทองไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6204200018 นายอนุชิต ไชยมา วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6204200019 นายโกวิท บุญบรรลุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6303200001 นายอภิวัฒน์ นุชนิศากร วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6303200002 นายนพดล ไทรจำปา วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6303200003 นายอุดมศักดิ์ โชติรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6303200004 นายอลงกรณ์ รัตนพิศพรชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6303200005 นายภาณุพงศ์ มาดีประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6303200006 นายภานุพงษ์ โสภิตชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6303200008 นางสาวชุติมา สีหาพรม วิศวกรรมไฟฟ้า72
24 6303200009 นายธนพงษ์ โคตรนาม วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6303200010 นายโสภณัฐ อำภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6303200011 นายธนกฤต บำรุงกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6303200012 นายพิสิฐชัย เหมปั้น วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6303200013 นายนิติธร เดชบำรุง วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6303200014 นายชิษณุพงศ์ ภู่เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6303200015 นายกันต์ สู่ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
31 6303200016 นายอธิวัฒน์ มาตา วิศวกรรมไฟฟ้า10
32 6304200003 นางสาวณัฐณิชา ชลธาร วิศวกรรมไฟฟ้า10
33 6304200018 นางสาวจุฑามาศ โปณสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล