รายชื่อนศ.
รายวิชา151-101 : Engineering Drawings
กลุ่ม4
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5804220004 นายณัช ณรงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 5904200008 นายชญานิน เตียงกูล วิศวกรรมไฟฟ้า40
3 6004200008 นายสุวิทย์ วิชาอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6004200009 นายพิชิต ยิ่งเรงเริง วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6104200002 นายสุริยะ เที่ยงแท้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6104200004 นายศุภฉัตร สายสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6104200006 นางสาวหทัยพร บัวภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6104200007 นางสาวบุษกร ศรีจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6104200008 นายอภิวิชญ์ โมกไธสง วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6104200010 นายนครินทร์ ผางเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6104200011 นายเจษฎา ภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6104200015 นางสาวสุวภัทร ปิ่นเกตุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6104200016 นายคมสัน วงค์ทองคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6104200018 นายภาสกร สีดา วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6204100002 นายชยานนท์ ศรีรุ่งเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6204100003 นายทวีรัชต์ ดวงพุมเมฆ วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6204100005 นายธีรวัฒน์ เต็มกมลศิลป์ วิศวกรรมเครื่องกล10
18 6204100007 นายชายชาญ นิลโนรี วิศวกรรมเครื่องกล10
19 6204100010 นายณัฐพงษ์ พรมน้ำอ่าง วิศวกรรมเครื่องกล10
20 6204299991 นางสาวรดามณี ตรีทิเพศกุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล