รายชื่อนศ.
รายวิชา151-101 : Engineering Drawings
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5904200006 นายณัฐสิทธิ์ เขียวชอุ่ม วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 5904200015 นายนัฐพงษ์ เจริญผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6103200006 ว่าที่ร้อยตรีธนพัฒน์ สาน้ำอ่าง วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6203100003 นายอดิศักดิ์ ธวัชศิลปศร วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6203100004 นายปฏิภาณ วิวัฒน์รุ่งเรืองดี วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6203100005 นายอนวัฒน์ เทียนทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6203100007 นายอนุวัฒน์ ฉิมคล้าย วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6203100008 นายชิงชัย กุดแถลง วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6203900001 นายสุรเชษฐ์ สมาทอง วิศวกรรมโยธา10
10 6203900002 นางสาวศิริโสภา วงษ์เสนา วิศวกรรมโยธา10
11 6203900003 นางสาวธวัลรัตน์ เรืองเดช วิศวกรรมโยธา10
12 6203900004 นายปรมะ บงกชมาลี วิศวกรรมโยธา10
13 6203900006 นายวันชนะ จินพระ** วิศวกรรมโยธา10
14 6204000001 นางสาวอรุชา ตรีสุรนรา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
15 6204000002 นางสาวอาทิมา ปัญญี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
16 6204000003 นายอนิรุทร์ กลิ่นถือศีล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
17 6204000004 นายตริณณภพ กกจันทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
18 6204000005 นายอัษฎาวุธ ลาทา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
19 6204000007 นายภูชนะ ซู วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
20 6204000008 นางสาวเทพธิดา สันติเมธาวรางกูร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
21 6204000009 นายปาราเมศ บัวงาม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
22 6204000010 นายพงษ์ศักดิ์ สมบัติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
23 6204000011 นายปิยะรินทร์ ภักดีวงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
24 6204000012 นายสรวิชญ์ สุขผล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล