รายชื่อนศ.
รายวิชา152-381 : Electrical Engineering 1
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5703100013 นายพงษ์พัฒน์ สุขะปิณฑะ วิศวกรรมเครื่องกล40
2 5804100010 นายณัฐพงศ์ ฝังนิล วิศวกรรมเครื่องกล10
3 5903100008 นายอนุชา จับเทียน วิศวกรรมเครื่องกล40
4 5904100016 นายพงศธร อินทรชารี วิศวกรรมเครื่องกล40
5 6005500003 นายนครินทร์ รักรุ่งเรือง วิศวกรรมยานยนต์10
6 6005500005 นายกลวัชร ปิ่นกุมภีร์ วิศวกรรมยานยนต์10
7 6005500006 นายโยธากร จึงประเสริฐศรี วิศวกรรมยานยนต์10
8 6005500007 นายรัฐธรรมนูญ หินเมืองเก่า วิศวกรรมยานยนต์10
9 6005500009 นายดิศวรณัชต์ ชุติพัฒน์วรางกูร วิศวกรรมยานยนต์10
10 6005500010 นายกอบกานต์ กรอบเงิน วิศวกรรมยานยนต์10
11 6005500012 นายศุภลักษณ์ ปาตัด วิศวกรรมยานยนต์10
12 6005500013 นายอนุกิต ซันนุ วิศวกรรมยานยนต์10
13 6005500015 นายชาคริต ศรีภาเพ็ชร วิศวกรรมยานยนต์10
14 6005500016 นายเจตตริน สุเทวา วิศวกรรมยานยนต์10
15 6005500017 นายทศพล บัวหลั่น วิศวกรรมยานยนต์10
16 6005500018 นายวชิรวิทย์ บัวไชยมิ่ง วิศวกรรมยานยนต์10
17 6005500019 นายเนติ ธรรมนิภา วิศวกรรมยานยนต์10
18 6005500021 นายอานุภาพ อาภาสัตย์ วิศวกรรมยานยนต์10
19 6103500002 นายเหนือเมฆ ขุนพินิจ วิศวกรรมยานยนต์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล