รายชื่อนศ.
รายวิชา152-490 : EE Cooperative Education Preparations
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6004220004 นายกฤตนัยยชญ์ วงษ์สวรรค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6023200003 นายสามารถ พุทธเกิด วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6023200004 นายทิวากร สอหมาน วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6023200007 นายอานนท์ ทองปลาย วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6023200008 นายชานนท์ กิจโชติประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6023200010 นางสาวกานดา บัวแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6023200011 นายวรวุฒิ เทพแสน วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6023200012 นายณัฐพล บุญสมปอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6023200013 นายทองขาว ศิลปชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6023200014 นายสมพงษ์ บุญแท่น วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6121200001 นายเกริกเกียรติ ทับพิมล วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6121200002 นายณัฐดนัย ปล้องมาก วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6121200007 นายบุญธรรม ฐานทอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6123200016 นายทวีชัย จันทร์เอี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6124200008 นายวีรภัทร รัตนกสิณ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล