รายชื่อนศ.
รายวิชา152-218 : Theories and Applications of PLC
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5603200005 นายอิทธิศักดิ์ นิตทิม วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 5904200015 นายนัฐพงษ์ เจริญผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6103200001 นายสุรศักดิ์ คำภู วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6103200002 นายภัคพงษ์ อุบลเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6103200004 นายสถาพร สรรพมุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6103200005 นายไชยเชษฐ์ กรีบาง วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6103200007 นายวงศกร มารยาท วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6103200009 นายปาณัสม์ ยั่งยืนสุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6103200010 นายสุเมธ ทองมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6103200011 นายยศณิรัญ สาคร วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6103200012 นายพีระพงษ์ วงดารา วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6103200013 นายพงศธร แก้วกระแสสินธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6103200014 นายชัชพล พิมพ์ใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6103200015 นายโชคชัย ลิ้มประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6103220001 นายภาณุเดช เทียนคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6104200017 นายนรินท์โชติ ธีรพงษ์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล