รายชื่อนศ.
รายวิชา152-312 : Electromagnetic Fields and Waves
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5704200039 นายกร พรชัยชนะกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 5704200051 นายธีระวัฒน์ สิมาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 5803200002 นายปริเมธ ศิษย์สิงห์ไพโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6003200004 นายจิรายุทธ เนตระชาต วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6003200005 นายกิตติ ชุติวิทูรชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6003200010 นายชยุต งามกำเหนิด วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6004200004 นายเนติธร บัวรอด วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6004200016 นายสมรรถชัย เขียวดารา วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6004200024 นายกฤษฎา สิมมาวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6103200006 ว่าที่ร้อยตรีธนพัฒน์ สาน้ำอ่าง วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล