รายชื่อนศ.
รายวิชา124-103 : General Physics Laboratory 1
กลุ่ม3
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6203200001 นายภาณุพงษ์ เริงพจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6203200002 นายธนกร ทรัพย์บุญมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6203200003 นางสาวธันยธร เสภู่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6203200005 นายศุภัช อินทร์ศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6203200006 นายนุห ภู่เงิน วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6203200007 นายธนัช สุทธาทันต์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6203200008 นายธนพล วินทะไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6203200009 นายณัฐนนท์ เรือนแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6203200010 นายวีรพล ชูชอบ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6203200011 นายวงศธร กันหาเรียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6203900001 นายสุรเชษฐ์ สมาทอง วิศวกรรมโยธา10
12 6203900002 นางสาวศิริโสภา วงษ์เสนา วิศวกรรมโยธา10
13 6203900003 นางสาวธวัลรัตน์ เรืองเดช วิศวกรรมโยธา10
14 6203900004 นายปรมะ บงกชมาลี วิศวกรรมโยธา10
15 6203900006 นายวันชนะ จินพระ** วิศวกรรมโยธา10
16 6204200001 นายไอศูรย์ ทองเสม วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6204200004 นายธนรัช นภาอำไพพร วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6204200005 นางสาวภัทรพร ธำรงกิจวิทยากุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6204200006 นายจีรศักดิ์ ปานทอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6204200007 นายตะวัน เรียบร้อย วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6204200008 นางสาวธนัชพร อำภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6204200009 นายธีรภัทร์ เกิดศรีพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6204200010 นายศักดา ดวงสง่า วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6204200011 นายธนนท์ ตรงคณารักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6204200012 นางสาวชนากานต์ ธนะศักดิ์ศรี วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6204200013 นางสาวลลิตวดี บุญยง วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6204200014 นายอนวัช สมปอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6204200015 นายนพดล คงพูล วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6204200017 นายธนวัฒน์ ทองไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6204200018 นายอนุชิต ไชยมา วิศวกรรมไฟฟ้า10
31 6204200019 นายโกวิท บุญบรรลุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
32 6204200020 นายภูริวัฒน์ ฉิมมา วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล