รายชื่อนศ.
รายวิชา101-301 : Digital Literacy for 21 st Century
กลุ่ม5
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 แพทยศาสตร์
1 6506300003 นายสุวิทย์ วิจิตรสว่างวงศ์ แพทยศาสตร์10
2 6506300006 นายณัฐวุฒิ ศรีใหม่ แพทยศาสตร์10
3 6506300007 นางสาวภสวรรณ บุญยะรัตน์ แพทยศาสตร์10
4 6506300015 นางสาวธนภร รุ่งโรจน์ แพทยศาสตร์10
5 6506300018 นางสาวนฤพร เตียตระกูล แพทยศาสตร์10
6 6506300019 นายกฤษฎิ์ กาญจนบัตร แพทยศาสตร์10
7 6506300023 นายณัชนนท์ พัฒนสิริกุล แพทยศาสตร์10
8 6506300024 นายชินพัฒน์ วาณิชอุปถัมภ์กุล แพทยศาสตร์10
9 6506300029 นางสาวศิรดา เกียรติสารสกุล แพทยศาสตร์10
10 6506300035 นายกิตติพัทธ์ ประสิทธิเวชชากูร แพทยศาสตร์10
11 6506300038 นายพชรกฤษฎิ์ สองทวี แพทยศาสตร์10
12 6506300040 นางสาวอารดา วีระเศรษฐกุล แพทยศาสตร์10
13 6506300041 นายภูรินทร์ ตั้งพัฒนารุ่งเรือง แพทยศาสตร์10
14 6506300042 นายภากร ศรีประทาย แพทยศาสตร์10
15 6506300043 นางสาวพิชามญชุ์ ศิริชีพชัยยันต์ แพทยศาสตร์10
16 6506300044 นายชนวีร์ สุรชาตรี แพทยศาสตร์10
17 6506300045 นายปุณยวีร์ เรืองวิสุทธิ์ แพทยศาสตร์10
18 6506300046 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์เล็ก แพทยศาสตร์10
19 6506300047 นางสาวชุติสรา ตันติพิวัฒนสกุล แพทยศาสตร์10
20 6506300048 นายกรมธร เลิศตระกูล แพทยศาสตร์10
21 6506300049 นายสุวิจักขณ์ อื้อศรีวงศ์ แพทยศาสตร์10
22 6506300050 นางสาวนันท์นภัส สุขพันธ์ แพทยศาสตร์10
23 6506300051 นายนพวิชญ์ เปรื่องประสพ แพทยศาสตร์10
24 6506300052 นางสาวศุภกานต์ อมรรัตนโกศล แพทยศาสตร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล