รายชื่อนศ.
รายวิชา170-446 : Community Health Nursing 2
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พยาบาลศาสตร์
1 6203400001 นางสาวยศวดี ทองธรรมชาติ พยาบาลศาสตร์10
2 6203400002 นางสาวกันยรัตน์ ปานพรม พยาบาลศาสตร์10
3 6203400003 นางสาววิไลวรรณ เทศสีหา พยาบาลศาสตร์10
4 6203400004 นางสาวทิพย์เกสร ปัญจภักดี พยาบาลศาสตร์10
5 6203400005 นางสาวมัจฉา ไชยโท พยาบาลศาสตร์10
6 6203400006 นางสาววิมลสิริ กะหมาย พยาบาลศาสตร์10
7 6203400007 นางสาวพัสรา ไชยโท พยาบาลศาสตร์10
8 6203400008 นางสาวนาฟีซะห์ กุเวกามา พยาบาลศาสตร์10
9 6203400009 นางสาวสุพรรษา ด่านโอภาส พยาบาลศาสตร์10
10 6203400010 นางสาวสุวนันท์ อาจจำปา พยาบาลศาสตร์10
11 6203400011 นางสาวปวีนา กองเกิด พยาบาลศาสตร์10
12 6203400012 นางสาวภัทราลักษณ์ ไชยบำรุง พยาบาลศาสตร์10
13 6203400013 นางสาวพิมพ์ลภัส รุ่งเรือง พยาบาลศาสตร์10
14 6203400014 นางสาวสุชาดา นิ่มน้อย พยาบาลศาสตร์10
15 6203400015 นางสาวผกามาศ เชียงรัมย์ พยาบาลศาสตร์10
16 6203400016 นางสาววิลาวัลย์ ศัลย์วิเศษ พยาบาลศาสตร์10
17 6203400018 นางสาวณัฐชยา จันต๊ะเทพ พยาบาลศาสตร์10
18 6203400020 นางสาวปภนธพร พรหมเอาะ พยาบาลศาสตร์10
19 6203400021 นายประวิทย์ เอื้อจารุพร พยาบาลศาสตร์10
20 6203400022 นางสาวสุภาพร มณีจันทา พยาบาลศาสตร์10
21 6203400023 นางสาวจุฑารัตน์ ณ เรียนไธสง พยาบาลศาสตร์10
22 6203400024 นางสาววัชราภรณ์ ยี่ขิง พยาบาลศาสตร์10
23 6203400025 นางสาวอัญชลี อ้อยงาม พยาบาลศาสตร์10
24 6203400026 นางสาวสุนารี ภัสสรวิศิษฐ์ พยาบาลศาสตร์10
25 6203400027 นางสาวขนิษฐา สุขแป้น พยาบาลศาสตร์10
26 6203400028 นางสาววนิดา ฑีฆาวงค์ พยาบาลศาสตร์10
27 6203400029 นางสาวอภัสรา พุ่มไสว พยาบาลศาสตร์10
28 6203400030 นางสาวณิศาพร อัญชนานันท์ พยาบาลศาสตร์10
29 6203400031 นางสาวจิรวรรณ คำจิตตะ พยาบาลศาสตร์10
30 6203400032 นางสาวกัลยารัตน์ เที่ยงภักดี พยาบาลศาสตร์10
31 6203400033 นางสาวทศวรรณ จุลบุษรา พยาบาลศาสตร์10
32 6203400034 นางสาวกนกภรณ์ แสนเมือง พยาบาลศาสตร์10
33 6203400035 นางสาวพิชญ์สินี พินิจ พยาบาลศาสตร์10
34 6203400036 นายภควัต ทองไพจิตร์ พยาบาลศาสตร์10
35 6203400037 นางสาววรฤทัย ชัยสาด พยาบาลศาสตร์10
36 6203400038 นางสาวอนุสรา สุขแสนสุข พยาบาลศาสตร์10
37 6203400039 นางสาวกัลยรัตน์ สุภาพ พยาบาลศาสตร์10
38 6203400040 นางสาวนิศารัตน์ คำแก้ว พยาบาลศาสตร์10
39 6203400041 นางสาวมยุรี นิสระ พยาบาลศาสตร์10
40 6203400042 นางสาวธัญญลักษณ์ พรหมพิทักษ์ พยาบาลศาสตร์10
41 6203400043 นางสาวจุฑามาศ พื้นพันธ์ พยาบาลศาสตร์10
42 6203400044 นางสาวกิติญา การุณ พยาบาลศาสตร์10
43 6203400045 นางสาวรัตนา วงษ์ละคร พยาบาลศาสตร์10
44 6203400046 นางสาวจุฑามาศ สงวนงาม พยาบาลศาสตร์10
45 6203400047 นางสาววรรณวลัย คงศรี พยาบาลศาสตร์10
46 6203400048 นางสาวกนิษฐา บุญล้อม พยาบาลศาสตร์10
47 6203400049 นางสาวปริศนา จะหลาบหลอง พยาบาลศาสตร์10
48 6203400050 นางสาวนิรูวัยดา นิเง๊าะ พยาบาลศาสตร์10
49 6203400051 นางสาวขนิษฐา แสงจันทร์ พยาบาลศาสตร์10
50 6203400052 นางสาวรัญญา สรวงศิริ พยาบาลศาสตร์10
51 6203400053 นางสาวพัชรินทร์ ผิวอ่อน พยาบาลศาสตร์10
52 6203400054 นางสาวจารุพร ชายขาว พยาบาลศาสตร์10
53 6203400056 นางสาวปรียาภรณ์ ยนสิงห์ พยาบาลศาสตร์10
54 6203400057 นางสาวจารุนันท์ สนามทอง พยาบาลศาสตร์10
55 6203400058 นางสาวจุฑามาศ เดชะ พยาบาลศาสตร์10
56 6203400059 นางสาวนิดานุช ช่วยจำ พยาบาลศาสตร์10
57 6203400060 นางสาวพาฤณี ผดุงศรี พยาบาลศาสตร์10
58 6203400061 นางสาวกฤตพร ดวงใจ พยาบาลศาสตร์10
59 6203400062 นางสาวอุทัยวรรณ เหมแดง พยาบาลศาสตร์10
60 6203400063 นางสาวพรทิพย์ มงคลชัย พยาบาลศาสตร์10
61 6203400064 นางสาวอุไรพร ทะเริงรัมย์ พยาบาลศาสตร์10
62 6203400065 นางสาวลักขณา ปัญญาดี พยาบาลศาสตร์10
63 6203400066 นางสาวอาภรณ์ ลาส่อ พยาบาลศาสตร์10
64 6203400067 นางสาวชุติมา ลับไธสง พยาบาลศาสตร์10
65 6203400069 นางสาวฟาดีละห์ บูซอ พยาบาลศาสตร์10
66 6203400070 นางสาวฤทัยรัตน์ เมืองพูล พยาบาลศาสตร์10
67 6203400071 นางสาวจุฑามาศ เพชรนุ้ย พยาบาลศาสตร์10
68 6203400072 นางสาวดวงพร ดนตรี พยาบาลศาสตร์10
69 6203400073 นางสาวระวิวรรณ โคตรไกรสร พยาบาลศาสตร์10
70 6203400074 นางสาวธนภรณ์ ปันคํา พยาบาลศาสตร์10
71 6203400075 นางสาวณัฐพร เวียงเจริญ พยาบาลศาสตร์10
72 6203400076 นางสาววรรณภา จินาวัลย์ พยาบาลศาสตร์10
73 6203400078 นางสาวอรจิรา น้อยเสนา พยาบาลศาสตร์10
74 6203400079 นางสาวสุทธิดา ธนิตสิริวิทย์ พยาบาลศาสตร์10
75 6203400080 นางสาวกนกพร ศรีบุญ พยาบาลศาสตร์10
76 6203400081 นางสาวพัชรี ดีดวงพันธ์ พยาบาลศาสตร์10
77 6203400082 นางสาวตะวัน คำพวง พยาบาลศาสตร์10
78 6203400083 นางสาวปิยพร กองคำ พยาบาลศาสตร์10
79 6203400085 นางสาววาสนา เดชคล้าย พยาบาลศาสตร์10
80 6203400086 นางสาวดวงฤทัย ใจบุญ พยาบาลศาสตร์10
81 6203400087 นางสาวมลิวัลย์ เนื้อขาว พยาบาลศาสตร์10
82 6203400088 นางสาวสุชาดา สงนอก พยาบาลศาสตร์10
83 6203400089 นางสาวอนุชสรา ปลื้มชัย พยาบาลศาสตร์10
84 6203400090 นางสาวทิพลิล เงินพรวน พยาบาลศาสตร์10
85 6203400092 นางสาวอรทัย ธรรมลี พยาบาลศาสตร์10
86 6203400093 นางสาวชฎาภรณ์ ปุ๊ดปวน พยาบาลศาสตร์10
87 6203400095 นางสาวนพวรรณ ตนะทิพย์ พยาบาลศาสตร์10
88 6203400097 นางสาวนภัท อ่อนดอกไม้ พยาบาลศาสตร์10
89 6203400098 นางสาวบุญญิตา เชื้อมอญยาว พยาบาลศาสตร์10
90 6203400099 นางสาวชฎาภร ตะกรุดเก่า พยาบาลศาสตร์10
91 6203400101 นางสาวเกษศิรินทร์ ชุมภู พยาบาลศาสตร์10
92 6203400102 นางสาวแสตมป์ บุญปถัมร์ พยาบาลศาสตร์10
93 6203400103 นางสาวชวิศา ธรรมสละ พยาบาลศาสตร์10
94 6203400104 นางสาวสุธารส ฐานวิสัย พยาบาลศาสตร์10
95 6203400105 นางสาวพรพิมล หมู่อำพันธ์ พยาบาลศาสตร์10
96 6203400106 นางสาวจันทิรา บุญครอง พยาบาลศาสตร์10
97 6203400107 นางสาวจิระภรณ์ คำแสน พยาบาลศาสตร์10
98 6203400108 นางสาวนครินทร์ บุญเรืองศรี พยาบาลศาสตร์10
99 6203400109 นางสาวปริญญา ศาลางาม พยาบาลศาสตร์10
100 6203400110 นางสาวอภิรดี หลุ่งเป้า พยาบาลศาสตร์10
101 6203400111 นางสาวชลลดา เครือบคนโท พยาบาลศาสตร์10
102 6203400112 นางสาวกิติยา มีศรี พยาบาลศาสตร์10
103 6203400114 นางสาวศิริจรรยา ศรีงาม พยาบาลศาสตร์10
104 6203400115 นางสาวอาทิตยา พลเตชะ พยาบาลศาสตร์10
105 6203400116 นางสาวศิริประภา แสงห้าว พยาบาลศาสตร์10
106 6203400117 นางสาวศศิวิมล จ่าหนองหว้า พยาบาลศาสตร์10
107 6203400118 นางสาวอรวรรณ หันจรัส พยาบาลศาสตร์10
108 6203400119 นางสาวกัญญาณี คอนสระคู พยาบาลศาสตร์10
109 6203400120 นางสาวสุนิสา สดมสุข พยาบาลศาสตร์10
110 6203400121 นางสาวธัญญลักษณ์ ดีชาติธนากุล พยาบาลศาสตร์10
111 6203400122 นางสาวศวิตา สุขสวรรค์ พยาบาลศาสตร์10
112 6203400123 นางสาวพัชณิการ์ วิยะรัตน์ พยาบาลศาสตร์10
113 6203400124 นางสาวสุคนธา ปิ่นทอง พยาบาลศาสตร์10
114 6203400125 นายจักรกฤษ์ มอไธสงค์ พยาบาลศาสตร์10
115 6203400126 นางสาวณันท์นลิน ศิริมงคล พยาบาลศาสตร์10
116 6203400127 นางสาวพรสุดา บุญเศษ พยาบาลศาสตร์10
117 6203400128 นางสาวปิยพร ศิริโสม พยาบาลศาสตร์10
118 6203400129 นางสาวกรบงกช เสมสวัสดิ์ พยาบาลศาสตร์10
119 6203400130 นางสาวสุมิตตรา ดวงแก้ว พยาบาลศาสตร์10
120 6203400131 นางสาวอารดา ศรีมงคล พยาบาลศาสตร์10
121 6203400132 นางสาวปาริฉัตร มณฑาทอง พยาบาลศาสตร์10
122 6203400134 นางสาวสมิญญา เกตุเรือง พยาบาลศาสตร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล