รายชื่อนศ.
รายวิชา101-301 : Digital Literacy for 21 st Century
กลุ่ม203
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6504300035 นายธีระเดช สุภาพร การบัญชี10
2 6504300046 นายตะวัน สุขอนันต์ การตลาด10
3 6504300047 นางสาวนันธาดา ไทรทอง การตลาด10
4 6504300050 นายกฤษดา รักษาภักดี การตลาด10
5 6504300070 นางสาวสุชัญญา เงินแท่ง การบัญชี10
6 6504300083 นางสาวนีรดา ก้อนเพชร การบัญชี10
7 6504300106 นางสาวขวัญฤทัย ชาวสวน การตลาด10
8 6504300159 นายจิรวัฒน์ แซ่ตั้ง การตลาด10
 ศิลปศาสตร์
9 6504500040 นางสาวกานต์สินี จิตร์มงคลสุข ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
10 6505400004 นางสาวณัฐนันท์ วิโรจน์ศิรศักดิ์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
 นิเทศศาสตร์
11 6504600014 นางสาวณัฐวดี คุณกูล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6504600015 นางสาวนวรัตน์ คาร์บันดา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6504600025 นางสาวกัญชนา นารีรักษ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6504600038 นายปัญจทัต บุญมณี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6504600039 นายณัฐพงศ์ ไทยประเสริฐ การประชาสัมพันธ์10
16 6504600056 นายอัครชัย คลังสมบัติ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6504600069 นายภูเสธ เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
 วิทยาศาสตร์
18 6504700004 นางสาวพัณณิตา ศุขสมบัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร10
19 6504700005 นายธนา แดงไพโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร10
20 6504700006 นางสาวภัคจิรา แววบุตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร10
21 6504800002 นายศุภลักษณ์ บุญภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
22 6504800008 นายอินทัช กอจิตตวนิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
23 6504800009 นายฉัตรมงคล ประสิทธิกรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
24 6504800012 นายนาราธร ปิ่นสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์10
25 6504800019 นายสุทธิพงษ์ วงศ์สายตา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
 พยาบาลศาสตร์
26 6503400035 นางสาวปิยะธิดา เจริญนาม พยาบาลศาสตร์10
27 6503400084 นางสาวอัมราพร ครองสกุล พยาบาลศาสตร์10
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
28 6505000001 นายปุณยวัจน์ บงกชมาศ ธุรกิจดิจิทัล10
29 6505100013 นายธีรวิชช์ เต็งประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
30 6506400001 นายณัฐนนท์ มาตรเจริญ วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
31 6506400004 นายสธน ชนกศรีธร วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
32 6506400007 นางสาวอรสิณี เกียรติชูชื่น วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
33 6506400009 นางสาวกุลวดี ทองสุข วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
34 6506400016 นายคณิศร เนตรไสว วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
35 6506400021 นายรวิพล เพชรกมลผล วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
36 6506400025 นายณัฐดนัย พงษภัทร วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
37 6506400027 นางสาวภัคจิรา ตันมงคล วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
38 6506400030 นายพงศกร หม่า วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
 สาธารณสุขศาสตร์
39 6506500009 นางสาวเพชรลัดดา สิงห์รัมย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล