รายชื่อนศ.
รายวิชา101-301 : Digital Literacy for 21 st Century
กลุ่ม4
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6503500001 นายณัฐพล สุวรรณ วิศวกรรมยานยนต์10
2 6503500002 นายปรมิศวร์ โพธิ์ไพจิตร์ วิศวกรรมยานยนต์10
 บริหารธุรกิจ
3 6504300022 นายภัทรดนัย สกุลตันเจริญชัย การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
 ศิลปศาสตร์
4 6102000032 นางสาวณัฐชมพร ลาภประสงค์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
5 6104400054 นางสาวกมลนิตย์ กายะสิทธิ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
6 6204400024 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญมานนท์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
7 6204400044 นางสาวณัฐฐินันท์ พิมพ์จันทร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
8 6504500001 นางสาวสุวรรณษา พึ่งกุล ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
9 6504500002 นางสาวปนัดดา กล่อมเกลี้ยง ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
10 6504500003 นางสาวสิริรัตน์ แพงดี ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
11 6504500008 นางสาวพิชชาภรณ์ สิริวิชช์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
12 6504500018 นางสาววรณัน ผู้พึ่งธรรมคุณ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
13 6504500030 นายทิวากรณ์ กนกวนาวงศ์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
14 6504500031 นายนิธิโรจน์ จงทวีสุขสันต์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
15 6504500033 นางสาวมุนี ปาติง ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
16 6504500034 นางสาวชนาทิพย์ ฉิมแก้ว ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
17 6504500038 นายธนโชติ อัมพรกาญจน์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
18 6504500039 นายเตชสีห์ ทองรอด ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
 นิติศาสตร์
19 6504900001 นางสาวปวันรัตน์ อารีจิตสกุล นิติศาสตร์10
20 6504900006 นางสาวชญานิศวร์ รุจิรัตน์ศิรธร นิติศาสตร์10
21 6504900023 นางสาวตรีนภา ปักธงชัยไตรสิน นิติศาสตร์10
22 6504900029 นายสมคิด แซ่โง้ว นิติศาสตร์10
23 6504900030 นางสาวกาญจนา คำนนท์ นิติศาสตร์10
 นิเทศศาสตร์
24 6204600061 นายณัฐพล จิตรดา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6204600062 นางสาววนัศญา ด่านเจริญวศิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6204600065 นางสาวเขมกร บุญจงชัชวาล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
27 6504600080 นางสาวภัทรจิราพร ขาเมระนิยะ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
28 6504600092 นางสาวญาณัจฉรา ปรัชญากุลชน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 6502100003 นายภัทรพล พิมพิสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ10
30 6505100002 นายธนัชวิชญ์ ฟูกระโทก เทคโนโลยีสารสนเทศ10
31 6505100008 นายนันทวัฒน์ มีขำ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
32 6505100019 นายภควัต มาประชุม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
33 6505100020 นางสาวพิชามญชุ์ มหาเวศย์สกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ10
34 6505100022 นายคุณากร สำเภาจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
 เภสัชศาสตร์
35 6406200076 นางสาวพิชามญชุ์ ช่างสลัก การบริบาลทางเภสัชกรรม10
36 6506200018 นายกิตติศักดิ์ แสงทอง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
37 6506200064 นายภูริชย์ ติ๊บแก้ว การบริบาลทางเภสัชกรรม10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล