รายชื่อนศ.
รายวิชา101-301 : Digital Literacy for 21 st Century
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6303000002 นายนราดล นุชขำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
2 6304000008 นางสาวฐานิศรัตน์ สหกิจชัชวาล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
3 6304000012 นายดนุนัย คุ้มภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
4 6305500004 นายอินทัช ผิวดำดี วิศวกรรมยานยนต์10
5 6305500006 นายจักรพันธ์ จันทร์สุโรจน์ วิศวกรรมยานยนต์10
6 6305500013 นายเจตนริน อินทจร วิศวกรรมยานยนต์10
7 6305500014 นายพัศวุฒิ พึ่งจรูญ วิศวกรรมยานยนต์10
8 6305500018 นายธีรภพ แสงกุล วิศวกรรมยานยนต์10
9 6305500019 นายณัฐภัทร วันเพ็ง วิศวกรรมยานยนต์10
10 6403900001 นายวุฒิชัย เอกสกุล วิศวกรรมโยธา10
11 6403900003 นายอดิศร ทาแก้ว วิศวกรรมโยธา10
12 6403920001 นางสาววรณัน บาลศรี วิศวกรรมโยธา10
13 6405500003 นายอรรถพล กิจบำรุง วิศวกรรมยานยนต์10
14 6405500008 นายปฏิพัทธ์ กลั่นปาน วิศวกรรมยานยนต์10
 ศิลปศาสตร์
15 6404400002 นายสามารถ เตชอัครภิญโญ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
16 6404400006 นางสาวศรุตา ดอนธงขวา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
17 6404400008 นางสาวธัญเนตร แก้วโสม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
18 6404400011 นางสาวนฤมล ชำนินา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
19 6404400012 นางสาวณภัทร พรหมเดช อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
20 6404400015 นางสาวประภัสสร ศรีคำภา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
 นิเทศศาสตร์
21 5604600440 นางสาวณัฐกฤตา ทรัพย์เขตร์ การประชาสัมพันธ์10
22 6204620008 นายสุธาเทพ ขาวสำอางค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6204620009 นายสิทธา บุรีวงค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6204620010 นายณภัทรวงค์ สวัสดิวณิชชากร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6304600028 นายวีรภัทร บำรุงเจริญชัย* ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
26 6401700001 นางสาววีนัส จันทร์แปลง ธุรกิจดิจิทัล10
27 6401700002 นายอนันต์ แซ่ตัน ธุรกิจดิจิทัล10
28 6405120002 นายชลชาต อำพันเพ็ญโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล