รายชื่อนศ.
รายวิชา113-103 : Chinese 1
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พยาบาลศาสตร์
1 6103400001 นายคณิติน แววศรี พยาบาลศาสตร์40
2 6103400002 นางสาวธันยธรณ์ ธรรมชัย พยาบาลศาสตร์40
3 6103400003 นางสาวสิริวิมล อ้อยคำ พยาบาลศาสตร์40
4 6103400004 นางสาวนรากร พรหมพินิจ พยาบาลศาสตร์40
5 6103400005 นางสาวพัชรีพร แจ้งสว่าง พยาบาลศาสตร์40
6 6103400006 นางสาวกมลมาศ ดาวคะนอง พยาบาลศาสตร์40
7 6103400007 นางสาวศิริญญา โพวันส์ พยาบาลศาสตร์40
8 6103400008 นางสาวศิริลักษณ์ สุขสัตย์ พยาบาลศาสตร์40
9 6103400009 นางสาวรัชนีกร แสงตุ่น พยาบาลศาสตร์40
10 6103400010 นางสาวฆรวัณณ์ ทะปัญญา พยาบาลศาสตร์40
11 6103400011 นางสาวพรพรรณ พุฒผา พยาบาลศาสตร์40
12 6103400012 นางสาวพัชราภรณ์ ล้อมแพน พยาบาลศาสตร์40
13 6103400013 นายสหรัฐ โต่นวุธ พยาบาลศาสตร์40
14 6103400014 นางสาวอัจฉรา นามโคตร พยาบาลศาสตร์40
15 6103400016 นางสาวนลินี เสริมชื่อ พยาบาลศาสตร์40
16 6103400017 นางสาวกรรณิการ์ ช่างศรี พยาบาลศาสตร์40
17 6103400018 นางสาวณัฐกาญ มังกรณ์ พยาบาลศาสตร์40
18 6103400019 นางสาวกนกวรรณ ขุนาวัตร พยาบาลศาสตร์40
19 6103400020 นางสาวจุลาวรรณ กะตะศิลา พยาบาลศาสตร์40
20 6103400021 นางสาวนภิสรา ศิริกำเนิด พยาบาลศาสตร์40
21 6103400022 นางสาวมยุรา สีดาแดง พยาบาลศาสตร์40
22 6103400023 นางสาวรัชฎาพร รัตนพลแสน พยาบาลศาสตร์40
23 6103400024 นางสาวพลอย สกุลวงษ์ พยาบาลศาสตร์40
24 6103400025 นางสาวธัญกร สมหมุด พยาบาลศาสตร์40
25 6103400026 นางสาวสุพัตรา ปาละศรี พยาบาลศาสตร์40
26 6103400027 นายภาคินัย ต้นทัพไทย พยาบาลศาสตร์40
27 6103400028 นางสาวธนภรณ์ เนตรทิพย์ พยาบาลศาสตร์40
28 6103400029 นางสาวศุภกานต์ อินผ่อง พยาบาลศาสตร์40
29 6103400030 นางสาววราพร กุญชรน้อย พยาบาลศาสตร์40
30 6103400031 นางสาวภัทราวดี มาตย์คำมี พยาบาลศาสตร์40
31 6103400032 นางสาวปาริชาด พลจุลี พยาบาลศาสตร์40
32 6103400034 นางสาวฐิติชญา พงษ์ภมร พยาบาลศาสตร์40
33 6103400035 นางสาวฐาปนี ภูเฮืองแก้ว พยาบาลศาสตร์40
34 6103400037 นางสาวพิมพ์ลภัส ภักมี พยาบาลศาสตร์40
35 6103400038 นางสาวธนภรณ์ เวียงสิมมา พยาบาลศาสตร์40
36 6103400040 นางสาวรัชนีกร เขียวสด พยาบาลศาสตร์40
37 6103400041 นางสาวศศิวิมล ดารา พยาบาลศาสตร์40
38 6103400043 นางสาวสรัณยา แก้วกุรา พยาบาลศาสตร์40
39 6103400044 นางสาวอารยา ภาษี พยาบาลศาสตร์40
40 6103400045 นางสาวกรรณิการ์ บุราณรม พยาบาลศาสตร์40
41 6103400046 นางสาวฐิตารีย์ พิกุลทอง พยาบาลศาสตร์40
42 6103400047 นางสาวกิติภา ไปใกล้ พยาบาลศาสตร์40
43 6103400048 นางสาวดลฤทัย การกระสัง พยาบาลศาสตร์40
44 6103400049 นางสาวอารดา ลุนไธสง พยาบาลศาสตร์40
45 6103400050 นางสาวเกตุสราพร บุญญานุวัตร พยาบาลศาสตร์40
46 6103400051 นางสาวทรายขวัญ คำกอง พยาบาลศาสตร์40
47 6103400052 นายอภิวัฒน์ สัญญารัตน์ พยาบาลศาสตร์40
48 6103400053 นางสาวจันทิมา ยะราไสย์ พยาบาลศาสตร์40
49 6103400054 นางสาวปิยะธิดา ภูวันเพ็ง พยาบาลศาสตร์40
50 6103400055 นางสาวพัชราพรรณ สุขนา พยาบาลศาสตร์40
51 6103400056 นางสาวเพชรชนก พุ่มหิรัญ พยาบาลศาสตร์40
52 6103400057 นางสาวณัฐมล โสภา พยาบาลศาสตร์40
53 6103400058 นางสาวนิศากร วงนุริน พยาบาลศาสตร์40
54 6103400059 นางสาวนันทฉัตร ธีรสุนทรานันท์ พยาบาลศาสตร์40
55 6103400060 นางสาวดลชนก กรทักษ์ พยาบาลศาสตร์40
56 6103400061 นางสาวศิริขวัญ คำมุงคุณ พยาบาลศาสตร์40
57 6103400062 นางสาวณิชมน พุฒิพงษ์อาชา พยาบาลศาสตร์40
58 6103400063 นางสาวนูรมีย์ แวเด็ง พยาบาลศาสตร์40
59 6103400064 นางสาวกาญจนา สุภาผล พยาบาลศาสตร์40
60 6103400065 นางสาวณัฏฐณิชา หงษามนุษย์ พยาบาลศาสตร์40
61 6103400067 นางสาวนฤมล นนธิสอน พยาบาลศาสตร์40
62 6103400069 นางสาววิจิตรา สิมสาร พยาบาลศาสตร์40
63 6103400070 นางสาวอภิสรา ปัญญารัตน์ พยาบาลศาสตร์40
64 6103400072 นางสาวอริศรา เหล่าโกทา พยาบาลศาสตร์40
65 6103400073 นางสาวอมิตรา พิลาวัลย์ พยาบาลศาสตร์40
66 6103400074 นางสาวนันทิชา โอภาษี พยาบาลศาสตร์40
67 6103400075 นางสาวดวงฤทัย หมู่ใหม่ พยาบาลศาสตร์40
68 6103400076 นางสาวพรรณธิภา ปักปิ่น พยาบาลศาสตร์40
69 6103400078 นางสาวสุพัตรา เขียวสุวรรณภูมิ พยาบาลศาสตร์40
70 6103400079 นางสาวภัทราภรณ์ วันหลุมข้าว พยาบาลศาสตร์40
71 6103400080 นายณัฐดนัย ขันทอง พยาบาลศาสตร์40
72 6103400081 นางสาวนิตยา ขันมี พยาบาลศาสตร์40
73 6103400082 นางสาวศุภนันท์ นันทสูรย์ พยาบาลศาสตร์40
74 6103400083 นางสาวประภาวิณี ดวงมุลลี พยาบาลศาสตร์40
75 6103400084 นางสาวกรกนก แสงเปล่งปลั่ง พยาบาลศาสตร์40
76 6103400085 นางสาวธิญาดา แก้วคง พยาบาลศาสตร์40
77 6103400086 นางสาวสุมาลี กองสะดี พยาบาลศาสตร์40
78 6103400087 นางสาววิรัญญา จันฟุ่น พยาบาลศาสตร์40
79 6103400089 นางสาวอริศสา สุพร พยาบาลศาสตร์40
80 6103400090 นางสาวณิชากร อ่อนบัตร พยาบาลศาสตร์40
81 6103400091 นางสาววรัญญา เกษแก้ว พยาบาลศาสตร์40
82 6103400092 นางสาวชญาดา สีภักดี พยาบาลศาสตร์40
83 6103400093 นางสาวเพชราภรณ์ ทะวะโร พยาบาลศาสตร์40
84 6103400094 นางสาวสุธาวัลย์ อุณภา พยาบาลศาสตร์40
85 6103400095 นางสาวสุธิษา พรมสุภะ พยาบาลศาสตร์40
86 6103400096 นางสาวศิริรัตน์ ปัญญา พยาบาลศาสตร์40
87 6103400098 นางสาวกชกร ยังอยู่ พยาบาลศาสตร์40
88 6103400099 นางสาวมลิวัลย์ พูลอ่อน พยาบาลศาสตร์40
89 6103400100 นางสาวกุสุมล ศรีศิริ พยาบาลศาสตร์40
90 6103400101 นางสาววรรณิดา เตชวนิช พยาบาลศาสตร์40
91 6103400102 นางสาวศิรินันท์ ประดับสุข พยาบาลศาสตร์40
92 6103400103 นางสาวสมฤทัย มาลัย พยาบาลศาสตร์40
93 6103400104 นางสาววริษา วิชาดี พยาบาลศาสตร์40
94 6103400105 นางสาวสุพัตรา พารารัมย์ พยาบาลศาสตร์40
95 6103400106 นางสาวนิตยา ขุลีรัง พยาบาลศาสตร์40
96 6103400107 นางสาวชลลดา สียางคะบุตร พยาบาลศาสตร์40
97 6103400108 นางสาวจิรัศยา บุญมาก พยาบาลศาสตร์40
98 6103400110 นางสาวธนิษฐา พนมเขต พยาบาลศาสตร์40
99 6103400111 นางสาวชลดา ทาหว่างกัน พยาบาลศาสตร์40
100 6103400112 นางสาวกกกร คุณะวัฒนาสกุล พยาบาลศาสตร์40
101 6103400113 นางสาวศศิกัญญา ภูวรรณา พยาบาลศาสตร์40
102 6103400114 นางสาววิริญญา พรมคุณ พยาบาลศาสตร์40
103 6103400115 นางสาวจิราวิไล กางแก้ว พยาบาลศาสตร์40
104 6103400116 นางสาวปราจรีย์ สัสดีจูม พยาบาลศาสตร์40
105 6103400117 นางสาวนิศาชล กุลมาลา พยาบาลศาสตร์40
106 6103400118 นางสาวจิรภิญญา กุลี พยาบาลศาสตร์40
107 6103400119 นางสาวเจนจิรา สาวถี พยาบาลศาสตร์40
108 6103400120 นางสาวจินตหรา สินย้าง พยาบาลศาสตร์40
109 6103400121 นางสาวณัฐมล ติดต่อ พยาบาลศาสตร์40
110 6103400122 นางสาวเกวลิน เปรมปรีชา พยาบาลศาสตร์40
111 6103400123 นางสาวขนิษฐา คงสวัสดิ์ พยาบาลศาสตร์40
112 6103400124 นางสาวอัจฉราวรรณ สวัสดี พยาบาลศาสตร์40
113 6103400125 นางสาวธัญชนก จันทรังศรี พยาบาลศาสตร์40
114 6103400126 นางสาวดาวจรัส วรรณทอง พยาบาลศาสตร์40
115 6103400127 นางสาวปนัดดา แย้มเย็น พยาบาลศาสตร์40
116 6103400128 นางสาวศิรประภา ปิตตาทะสา พยาบาลศาสตร์40
117 6103400129 นางสาวสุชา กระยอม พยาบาลศาสตร์40
118 6103400130 นางสาวศศินา วงศ์ชัย พยาบาลศาสตร์40
119 6103400131 นางสาวอรณี จันทร์คำ พยาบาลศาสตร์40
120 6103400132 นางสาวปิยพร คำอร่าม พยาบาลศาสตร์40
121 6103400133 นางสาวศรีสุดา ฮ่มป่า พยาบาลศาสตร์40
122 6103400134 นางสาวนัฐริกา ฉัตรแก้วสุวรรณ์ พยาบาลศาสตร์40
123 6103400135 นางสาวรัญชิดา สนคงนอก พยาบาลศาสตร์40
124 6103400136 นางสาววิภาษณีย์ ท้าวอนนท์ พยาบาลศาสตร์40
125 6103400137 นางสาวพรรณี แซพากุ พยาบาลศาสตร์40
126 6103400138 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วจันทร์ พยาบาลศาสตร์40
127 6103400139 นางสาววรินทร ช่อมะลิ พยาบาลศาสตร์40
128 6103400140 นางสาวพัชรินทร์ แสนปาง พยาบาลศาสตร์40
129 6103400141 นางสาวปนัดดา เครือเนียม พยาบาลศาสตร์40
130 6103400142 นางสาวเรืองลดา อินทะชิน พยาบาลศาสตร์40
131 6103400143 นางสาวชนินันท์ เสือกลิ่น พยาบาลศาสตร์40
132 6103400144 นางสาวสุดารัตน์ นวลกลาง พยาบาลศาสตร์40
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล