รายชื่อนศ.
รายวิชา113-103 : Chinese 1
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6005700015 นายภาณุพงศ์ ลือชา วิศวกรรมอุตสาหการ10
2 6005720001 นายชาญชัย พงษ์ลี้รัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ10
3 6103900011 นายปวีณ ปราโมช วิศวกรรมโยธา10
 บริหารธุรกิจ
4 6004300107 นายนาวี สายเชื้อสกุลวงศ์ การตลาด10
 ศิลปศาสตร์
5 5804500063 นายณัฐชนน มงคลหงษ์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
6 5904500061 นางสาววรางคณา วงศ์หนู ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
 นิติศาสตร์
7 5904900008 นายชวัลวิทย์ ทิพย์กองลาศ นิติศาสตร์10
 นิเทศศาสตร์
8 6004600100 นายชวิน ตันประสิทธิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
 วิทยาศาสตร์
9 6004800054 นายศรัณย์ จักรวิวัฒนากุล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล