รายชื่อนศ.
รายวิชา156-203 : Automotive Engineering Laboratory 1
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6105500013 นายอินทัช เติมทองสุขสกุล วิศวกรรมยานยนต์10
2 6205500001 นายอรันย์ ชูสังข์ วิศวกรรมยานยนต์10
3 6205500002 นายธนภัทร สุวรรณเนตร วิศวกรรมยานยนต์10
4 6205500003 นายทรงยศ รัตนอำนวยชัย วิศวกรรมยานยนต์10
5 6205500004 นายกิติพงษ์ ดวดไธสง วิศวกรรมยานยนต์10
6 6205500006 นายธันวา เชี่ยววิจิตรพันธุ์ วิศวกรรมยานยนต์10
7 6205500007 นายนัฐพงษ์ คงเยื้องดี วิศวกรรมยานยนต์10
8 6205500008 นายคัมภีร์ ยมรัตน์ วิศวกรรมยานยนต์10
9 6205500009 นายศุภณัฐ พรสิริภร วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)10
10 6205500011 นายธนัช ธาราวงศ์พิทักษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
11 6205500012 นายณัฐวุฒิ ขำน้อย วิศวกรรมยานยนต์10
12 6205500015 นายอภิสิทธิ์ อินทะวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)10
13 6205500016 นายสุกฤษฎิ์ นันตะกูล วิศวกรรมยานยนต์10
14 6205500017 นายวรินทร ปิ่นกุมภีร์ วิศวกรรมยานยนต์10
15 6205500018 นายพีรพล สุขมาก วิศวกรรมยานยนต์10
16 6205520001 นายภัทรพงษ์ รัตนวีระพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล