รายชื่อนศ.
รายวิชา111-101 : General Psychology
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 แพทยศาสตร์
1 6306300002 นางสาวกานตา เชี่ยวชาญเวช แพทยศาสตร์10
2 6306300006 นายต้นไผ่ พงคพนาไกร แพทยศาสตร์10
3 6306300007 นายระพี รัตน์รวีวงศ์ แพทยศาสตร์10
4 6306300008 นายธนพุฒ สุรวัฒนวิเศษภา แพทยศาสตร์10
5 6306300009 นายอัฑฒณัฐ ตั้งต่อวงศ์สกุล แพทยศาสตร์10
6 6306300010 นายธนกร ธรรมกรสุขศิริ แพทยศาสตร์10
7 6306300011 นางสาวนินาดา สารีคำ แพทยศาสตร์10
8 6306300012 นางสาวสุวิชญาดา ศรศักดา แพทยศาสตร์10
9 6306300013 นายกสินธุ์ สินธุ์เจริญ แพทยศาสตร์10
10 6306300014 นางสาวกวินนาถ ธนากิจบริสุทธิ์ แพทยศาสตร์10
11 6306300015 นางสาวอรนลิน จันทร์น้อย แพทยศาสตร์10
12 6306300017 นายสักการ พรรณสันฐาน แพทยศาสตร์10
13 6306300018 นางสาวอรจิรา ชนะศรีโยธิน แพทยศาสตร์10
14 6306300019 นางสาวลภัสรดา รัตนานุวัติ แพทยศาสตร์10
15 6306300020 นางสาวอนันยา พิชิตนิติกร แพทยศาสตร์10
16 6306300021 นายภูวสิษฎ์ ศีลประชาวงศ์ แพทยศาสตร์10
17 6306300022 นางสาววสมน ธีรรัชต์กาญจน์ แพทยศาสตร์10
18 6306300025 นายณัฐกิตติ์ ชนะสุมน แพทยศาสตร์10
19 6306300026 นายกีรเกียรติ ชูบัณฑิตกุล แพทยศาสตร์10
20 6306300027 นายปริวัชร์ กิจพ่อค้า แพทยศาสตร์10
21 6306300028 นางสาวพิมพ์มาดา บูรพานนท์ แพทยศาสตร์10
22 6306300029 นางสาวณหทัย ศรีสุวรรณ แพทยศาสตร์10
23 6306300031 นางสาวศิริประภา ศรีตะบุตร แพทยศาสตร์10
24 6306300032 นางสาวสิริทรัพย์ อโณทัยนาท แพทยศาสตร์10
25 6306300034 นางสาวอารียา โทช์ แพทยศาสตร์10
26 6306300035 นางสาวศิรประภา ตั้งอยู่ดำรงกุล แพทยศาสตร์10
27 6306300036 นางสาวมัชฌิมาพร ชาตกิตติคุณวงศ์ แพทยศาสตร์10
28 6306300037 นางสาวพรปวีณ์ ฐิติรุ่งเรือง แพทยศาสตร์10
29 6306300039 นางสาวพรหทัย กมลสุธีชัย แพทยศาสตร์10
30 6306300040 นายภูมินทร์ กอมณี แพทยศาสตร์10
31 6306300041 นายชณกันต์ อุทัยพิบูลย์ แพทยศาสตร์10
32 6306300042 นายณัทฐพงค์ ชยณัฐพงศ์ แพทยศาสตร์10
33 6306300044 นางสาวปณิดา แสงกระจ่าง แพทยศาสตร์10
34 6306300045 นางสาวนวภัทร์ อัครวิพุธ แพทยศาสตร์10
35 6306300046 นางสาวสุชัญญา วงศาเสถียร แพทยศาสตร์10
36 6306300047 นายภูริภัทร อเนกธนานนท์ แพทยศาสตร์10
37 6306300048 นางสาวนภัสวรรณ แก้วอุบล แพทยศาสตร์10
38 6306300049 นายวัฒนพล ศิริรัตนาวราคุณ แพทยศาสตร์10
39 6306300050 นายวิชญ์พล พรหมแก้ว แพทยศาสตร์10
40 6306300051 นางสาวบุญพร ธรรมธาดาวิวัฒน์ แพทยศาสตร์10
41 6306300052 นางสาวพิมพาขวัญ เดชศรี แพทยศาสตร์10
42 6306300053 นางสาวพรธีรา พงษ์สุทธิรักษ์ แพทยศาสตร์10
43 6306300054 นายธรรมธัช นามไธสง แพทยศาสตร์10
44 6306300055 นางสาวพิชชาพร วงศ์มีฤทธิ์ แพทยศาสตร์10
45 6306300056 นางสาวสุพิชญาณีต์ พงษ์พิเดช แพทยศาสตร์10
46 6306300057 นางสาวชฎิลดา เกียรติวนากร แพทยศาสตร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล