รายชื่อนศ.
รายวิชา124-103 : General Physics Laboratory 1
กลุ่ม7
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6305700004 นายพงศ์ศิริ สีคช วิศวกรรมอุตสาหการ10
2 6323100021 นายพิพัฒน์ นิธิรุจิยางกูร วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6323100022 นายปริพัตร์ ผาสอน วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6323100023 นายสรัช ปันติ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6323100024 นายธนาวุฒิ ถาพร วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6323100025 นายณัฐพงษ์ เกตุนวม วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6323100026 นายวรายุส เกียกกายผาด วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6323500001 นายณัฐชาติ เบนอาลี วิศวกรรมยานยนต์10
9 6323500002 นายนัทธพงศ์ ตรีพัฒน์ วิศวกรรมยานยนต์10
10 6323500003 นายธนาพล อินทะวงษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
11 6323500004 นายสิทธิชัย ภู่ศิริ วิศวกรรมยานยนต์10
12 6323500005 นายทวิภพ เปียทนงค์ วิศวกรรมยานยนต์10
13 6324100001 นายธานินท์ ศรีชัย วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6324100002 นายรัชชานนท์ บุญอินทร์ วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล