รายชื่อนศ.
รายวิชา170-452 : Nursing Management
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พยาบาลศาสตร์
1 6003400001 นางสาวบุปผา มุเนียงรัมย์ พยาบาลศาสตร์10
2 6003400002 นายธนพร แพงทรัพย์ พยาบาลศาสตร์10
3 6003400003 นางสาวพิมนภา เปนะนาม พยาบาลศาสตร์10
4 6003400004 นางสาวอัจฉราภรณ์ หน่อคำ พยาบาลศาสตร์10
5 6003400005 นางสาวโชติมา ชวนชนก พยาบาลศาสตร์10
6 6003400006 นายจิตรภณ เชื้อจิ๋ว พยาบาลศาสตร์10
7 6003400007 นางสาวสโรชา มั่งเมืองชาวนา พยาบาลศาสตร์10
8 6003400008 นายธนะชัย โพธิ์กลิ่น พยาบาลศาสตร์10
9 6003400009 นางสาวณัฐพร มีฐานะ พยาบาลศาสตร์10
10 6003400011 นางสาวณิชนันทน์ คำแสน พยาบาลศาสตร์10
11 6003400012 นางสาวพิชญ์สินี เลิศไธสงค์ พยาบาลศาสตร์10
12 6003400013 นางสาวดารเนตร จตุนาม พยาบาลศาสตร์10
13 6003400014 นางสาวธัญญาพร แดงสัมฤทธิ์ พยาบาลศาสตร์10
14 6003400015 นางสาวปยุดา บัวงาม พยาบาลศาสตร์10
15 6003400016 นายจตุพล ผลธุระ พยาบาลศาสตร์10
16 6003400018 นางสาวเนตรนภา แก้วหาญ พยาบาลศาสตร์10
17 6003400019 นางสาวฐิติมา ไชยเสน พยาบาลศาสตร์10
18 6003400020 นางสาวฐิติยา ธงชัย พยาบาลศาสตร์10
19 6003400022 นางสาววรรณรัตน์ ยะอิตะ พยาบาลศาสตร์10
20 6003400023 นางสาวพิชญานุช จันยา พยาบาลศาสตร์10
21 6003400024 นางสาวสิริวรรณ แก้ววงษา พยาบาลศาสตร์10
22 6003400025 นางสาวไพลิน พุกนิ่ม พยาบาลศาสตร์10
23 6003400026 นายมัธพงษ์ อ่องคำ พยาบาลศาสตร์10
24 6003400027 นางสาวสุธินันท์ นิลนิตย์ พยาบาลศาสตร์10
25 6003400028 นางสาวทิพวรรณ สิงห์มณี พยาบาลศาสตร์10
26 6003400029 นางสาวสิริกัญญา จุลบุษรา พยาบาลศาสตร์10
27 6003400030 นางสาวนฤมล ผ่องใส พยาบาลศาสตร์10
28 6003400031 นางสาวนิรชา พิสิษฐ์มงคล พยาบาลศาสตร์10
29 6003400032 นางสาวศศิธร โป๊ะประนม พยาบาลศาสตร์10
30 6003400033 นางสาวณัฐมล ทนุนาจารย์ พยาบาลศาสตร์10
31 6003400034 นางสาวโสภิตนภา เปาศิริ พยาบาลศาสตร์10
32 6003400035 นางสาวปริญญาภรณ์ ไชยโย พยาบาลศาสตร์10
33 6003400036 นางสาวนันทิยา ไชยศิลป์ พยาบาลศาสตร์10
34 6003400037 นางสาวอุบลวรรณ เรียบร้อย พยาบาลศาสตร์10
35 6003400038 นางสาวพิมพ์วิภา ไชยริบูรณ์ พยาบาลศาสตร์10
36 6003400039 นางสาวเพชรรัตน์ ตันมี พยาบาลศาสตร์10
37 6003400040 นางสาวจิราพร สร้างการนอก พยาบาลศาสตร์10
38 6003400041 นางสาวศุภรดา ดาราเย็น พยาบาลศาสตร์10
39 6003400042 นางสาวสุนิสา ละมูล พยาบาลศาสตร์10
40 6003400043 นางสาวอยุวธิดา กันโท พยาบาลศาสตร์10
41 6003400044 นางสาวอาวิษฎา วังสาร พยาบาลศาสตร์10
42 6003400045 นางสาวสุวนันท์ คำสาสินธุ์ พยาบาลศาสตร์10
43 6003400046 นางสาวธิติมา สารศรี พยาบาลศาสตร์10
44 6003400048 นางสาวณัชปภา ชาญเบญจพิภู พยาบาลศาสตร์10
45 6003400049 นายณัฐวุฒิ ปักกาเวสา พยาบาลศาสตร์10
46 6003400050 นางสาวณัฐนิชา สังขนิธิ พยาบาลศาสตร์10
47 6003400051 นางสาวพัชราพร ไชยขันธ์ พยาบาลศาสตร์10
48 6003400052 นางสาวจุฑารัตน์ อสุนี ณ อยุธยา พยาบาลศาสตร์10
49 6003400053 นางสาวเสาวภาคย์ สุดใจ พยาบาลศาสตร์10
50 6003400054 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรียัง พยาบาลศาสตร์10
51 6003400055 นางสาวนารีรัตน์ ด่านเท่ง พยาบาลศาสตร์10
52 6003400056 นางสาวบัณฑิตา ของดี พยาบาลศาสตร์10
53 6003400057 นางสาวรัตติยา โดงกูล พยาบาลศาสตร์10
54 6003400058 นางสาวดารุณี ไชยสีดา พยาบาลศาสตร์10
55 6003400059 นางสาวจีรนันท์ พรมบุตร พยาบาลศาสตร์10
56 6003400060 นางสาวสุพัตรา ลามสีดา พยาบาลศาสตร์10
57 6003400061 นางสาวอัญชนา พิมพิสาร พยาบาลศาสตร์10
58 6003400062 นางสาวอรุณกัญญา โรจะนะ พยาบาลศาสตร์10
59 6003400063 นางสาวศิราวรรณ แสงชาติ พยาบาลศาสตร์10
60 6003400064 นางสาวสุธาสินี ธงอาษา พยาบาลศาสตร์10
61 6003400065 นางสาวดวงฤทัย ป้องไฝ พยาบาลศาสตร์10
62 6003400066 นางสาวณัฐศรัณย์ จุตตะไร พยาบาลศาสตร์10
63 6003400067 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุด พยาบาลศาสตร์10
64 6003400068 นางสาวไพลิน อินทร์ดี พยาบาลศาสตร์10
65 6003400069 นางสาวเนตรชนก จันทโสม พยาบาลศาสตร์10
66 6003400070 นางสาวสุภัสสร ชนะดี พยาบาลศาสตร์10
67 6003400071 นางสาวสุรัญญา ธรรมศิริ พยาบาลศาสตร์10
68 6003400073 นางสาวณัฐมล พาเรือง พยาบาลศาสตร์10
69 6003400075 นางสาวกนกวรรณ รอดภัย พยาบาลศาสตร์10
70 6003400076 นางสาวณัฐธิดา หมุดคำ พยาบาลศาสตร์10
71 6003400077 นางสาวฉัตราภรณ์ ปากแข็ง พยาบาลศาสตร์10
72 6003400078 นายทินกร มุลคำมี พยาบาลศาสตร์10
73 6003400079 นางสาวมลิวัลย์ สิทธิจันทร์ พยาบาลศาสตร์10
74 6003400080 นางสาวจุฑามาศ เสนสุข พยาบาลศาสตร์10
75 6003400081 นางสาวพรวิภา อ่อนชะเวียง พยาบาลศาสตร์10
76 6003400082 นางสาวกิตติกา บุญสืบ พยาบาลศาสตร์10
77 6003400083 นางสาวภารดา พูลสมบัติ พยาบาลศาสตร์10
78 6003400085 นายนที พรพา พยาบาลศาสตร์10
79 6003400086 นางสาววารุณี วงค์ราษฎร์ พยาบาลศาสตร์10
80 6003400087 นางสาววีรนุช วงค์ราษฎร์ พยาบาลศาสตร์10
81 6003400088 นางสาวสิริรักษ์ ศรีมันตะ พยาบาลศาสตร์10
82 6003400089 นางสาวรัตน์ศิกา รักเพื่อน พยาบาลศาสตร์10
83 6003400091 นางสาวสุวรรณี จูเสือ พยาบาลศาสตร์10
84 6003400092 นางสาวสิริวรรณ พิมพ์ศรีเมือง พยาบาลศาสตร์10
85 6003400093 นางสาวมัทนา มณีเนตร พยาบาลศาสตร์10
86 6003400094 นางสาวลักษิกา พิมโกทา พยาบาลศาสตร์10
87 6003400095 นางสาวเจนจิรา ชาวยอง พยาบาลศาสตร์10
88 6003400096 นางสาวอนัญญา จาดเจริญ พยาบาลศาสตร์10
89 6003400097 นางสาวอมิตตา สุดา พยาบาลศาสตร์10
90 6003400098 นางสาวสุณิษา เครือกุณา พยาบาลศาสตร์10
91 6003400099 นางสาวสุดาภรณ์ วงเพ็ง พยาบาลศาสตร์10
92 6003400100 นางสาวพรพนา กูลสุวรรณ์ พยาบาลศาสตร์10
93 6003400101 นางสาวนัทญาภรณ์ แก้วกลม พยาบาลศาสตร์10
94 6003400102 นางสาวชลดา ทองลาด พยาบาลศาสตร์10
95 6003400103 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยพุทธา พยาบาลศาสตร์10
96 6003400104 นางสาวมนทิตา ช่วยแก้ไข พยาบาลศาสตร์10
97 6003400105 นางสาวพรสุดา คงภิรมย์ พยาบาลศาสตร์10
98 6003400106 นางสาวอริสรา จันทะคาม พยาบาลศาสตร์10
99 6003400107 นางสาวสุดารัตน์ กล้ารอด พยาบาลศาสตร์10
100 6003400108 นางสาวอภิชญา สังวรณ์ พยาบาลศาสตร์10
101 6003400109 นางสาวอภิชญา แสนอินตา พยาบาลศาสตร์10
102 6003400110 นางสาวธัญพิชชา จี๋ใจ พยาบาลศาสตร์10
103 6003400111 นางสาวมยุรี อินปาว พยาบาลศาสตร์10
104 6003400112 นางสาวเพียงตา นันเนิ้ง พยาบาลศาสตร์10
105 6003400113 นางสาวกัญษธรณ์ บุตสีมาต พยาบาลศาสตร์10
106 6003400114 นางสาวมนต์นภา แซ่ลี พยาบาลศาสตร์10
107 6003400116 นางสาวศุภาวรรณ เผือกแดง พยาบาลศาสตร์10
108 6003400117 นางสาวลักขณา วงค์น้ำคำ พยาบาลศาสตร์10
109 6003400118 นางสาวนนทภรณ์ สุนะตา พยาบาลศาสตร์10
110 6003400119 นางสาวสุธินี ราชศรีเมือง พยาบาลศาสตร์10
111 6003400120 นายศิวกร แสนบุญ พยาบาลศาสตร์10
112 6003400121 นายพีรพัฒน์ ศรีคำมี พยาบาลศาสตร์10
113 6003400123 นางสาวปฐมพร สุขสากล พยาบาลศาสตร์10
114 6003400124 นางสาวปิยะนุช เชียงขวาง พยาบาลศาสตร์10
115 6003400125 นางสาวธิดารัตน์ แสนคำ พยาบาลศาสตร์10
116 6003400126 นางสาวนภัทสร เอมสรรค์ พยาบาลศาสตร์10
117 6003400127 นางสาวศรณรินญา ผักบัวเงิน พยาบาลศาสตร์10
118 6003400128 นางสาวพัชราพร เพชรหล่ำ พยาบาลศาสตร์10
119 6003400129 นางสาวปรียานันท์ หนอสีหา พยาบาลศาสตร์10
120 6003400130 นางสาวภัทร์สุดา สินโฉมงาม พยาบาลศาสตร์10
121 6003400131 นางสาวขวัญรัตน์ ดิษฐ์จู พยาบาลศาสตร์10
122 6003400132 นางสาวสริตา ดาดาษ พยาบาลศาสตร์10
123 6003400133 นางสาวภาวินีย์ พุ่มจันทร์ พยาบาลศาสตร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล