รายชื่อนศ.
รายวิชา124-103 : General Physics Laboratory 1
กลุ่ม5
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6203920005 นายชลดลย์ พึ่งธรรมจิตต์ วิศวกรรมโยธา10
2 6223220001 นายธีระศักดิ์ จันทร์แมน วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6223220003 นายศุภกานต์ ภูธร วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6223220004 นายนนทวัฒน์ บุญเป็ง วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6223220005 นายนิธิ เมฆะวัฒนะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6323000001 นายมงคล หวังเคียงกลาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
7 6323300001 นายสมพงษ์ รสฟุ้ง วิศวกรรมโยธา10
8 6323300003 นายวิรัตน์ ผลชื่น วิศวกรรมโยธา10
9 6323300004 นายวิสิษฎ์ ทรัพย์ปราช วิศวกรรมโยธา10
10 6323300005 นายวสิษฐ์พล แหสกุลหิรัญ วิศวกรรมโยธา10
11 6323300006 นายฌาปวีณ์ พันยูเทพ วิศวกรรมโยธา10
12 6323900003 นายชาคร คงนา วิศวกรรมโยธา10
13 6323900004 นายธรณิศ ณ.จันทร์ วิศวกรรมโยธา10
14 6323900007 นางสาวสรัญญา อินทศรี CIVIL ENGINEERING10
15 6323900011 นายสาธิต แตงสาขา วิศวกรรมโยธา10
16 6324200002 นางสาวนฤมล เศษคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6324200003 นายกวินท์ พ้วยเป้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6324200004 นายสิทธิพัฒน์ ลิ้มทอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6324200005 นายวัชรพล ต้นจำปา วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6324200007 นายธีรชน ยอดแสน วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6324200008 นายณัฐวัตร ขันโท วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6324200009 นายชัยพัชร์ ต่อพล วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6324200011 นายณัฐกฤต เหลี่ยมไทย วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล