รายชื่อนศ.
รายวิชา152-412 : Electrical Engineering Laboratory 4
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6103200001 นายสุรศักดิ์ คำภู วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6103200002 นายภัคพงษ์ อุบลเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6103200004 นายสถาพร สรรพมุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6103200005 นายไชยเชษฐ์ กรีบาง วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6103200007 นายวงศกร มารยาท วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6103200009 นายปาณัสม์ ยั่งยืนสุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6103200010 นายสุเมธ ทองมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6103200011 นายยศณิรัญ สาคร วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6103200012 นายพีระพงษ์ วงดารา วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6103200013 นายพงศธร แก้วกระแสสินธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6103200014 นายชัชพล พิมพ์ใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6103200015 นายโชคชัย ลิ้มประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6103220001 นายภาณุเดช เทียนคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล