รายชื่อนศ.
รายวิชา152-422 : Electrical Power Engineering Laboratiory
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5904200015 นายนัฐพงษ์ เจริญผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6003200007 นางสาวเพ็ญพร พรมโนภาส วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6004200002 นางสาวอาภากร อ่อนสำอางค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6004200006 นายกิตติธัช สาสนะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6004200007 นายเขมินทร์ กะติยะกุล วิศวกรรมไฟฟ้า40
6 6004200008 นายสุวิทย์ วิชาอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6004200009 นายพิชิต ยิ่งเรงเริง วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6004200010 นายธนัตถ์ นิลมณี วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6004200013 นายภูริญ เงาเพ็ชร วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6004200017 นายอิทธิพล พุทธหอม วิศวกรรมไฟฟ้า40
11 6004200023 นายอาทิตย์ จิรโชติตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า40
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล