รายชื่อนศ.
รายวิชา124-103 : General Physics Laboratory 1
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6303100001 นายตรัยศ ล้ำเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล10
2 6303100002 นายชนวัฒน์ กระจ่างแจ้ง วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6303100004 นายคีตรา เพียรนิติรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6303100005 นายจิตรมนัส มาดีประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6303100007 นายวรากร จรัลวรกุลวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6303100008 นายธนากร จุ้ยเสงี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6303100014 นายวรากร บวรวงศ์ฑุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6303100016 นายณรงศ์ฤทธิ์ ดาโลกา วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6303200001 นายอภิวัฒน์ นุชนิศากร วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6303200002 นายนพดล ไทรจำปา วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6303200003 นายอุดมศักดิ์ โชติรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6303200004 นายอลงกรณ์ รัตนพิศพรชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6303200005 นายภาณุพงศ์ มาดีประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6303200006 นายภานุพงษ์ โสภิตชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6303200008 นางสาวชุติมา สีหาพรม วิศวกรรมไฟฟ้า72
16 6303200014 นายชิษณุพงศ์ ภู่เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6303500005 นายศดิศร พูลเสริม วิศวกรรมยานยนต์10
18 6304200001 นางสาวนภา โคพะทา วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6304200002 นายวีรภัทร สมสา วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6304200004 นางสาวนฤภร ภารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6304200005 นายธนดล แป๊ะสมัน วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6304200006 นายกษิฤทธิ์ ลิ้มพานิช วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6304200007 นายธนภัทร ศรีแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6304200008 นางสาวปัญจรัตน์ ยุบลชิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6304200009 นายณัฐชา ฉายทองคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6304200010 นางสาวฐิติญา กอบจิตติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6304200011 นายนวพล ศรทับเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6304200012 นายกฤษฎา พัฒนะปริญญ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6304200013 นางสาวชนิสรา ฉายอรุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6304200014 นายตะวันชัช สุขสมัคร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
31 6304200015 นายกองทัพ บุญปลูก วิศวกรรมไฟฟ้า10
32 6304200019 นายธนโชติ ไพรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล