รายชื่อนศ.
รายวิชา152-314 : Electrical Machines Laboratory
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5704200051 นายธีระวัฒน์ สิมาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 5904200017 นางสาวสกุลรัตน์ ชิตกร วิศวกรรมไฟฟ้า40
3 6003200002 นายอภิเดช เกตุหิรัญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6003200004 นายจิรายุทธ เนตระชาต วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6003200005 นายกิตติ ชุติวิทูรชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6003200006 นายสราวุธ พุทธิมิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6003200007 นางสาวเพ็ญพร พรมโนภาส วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6003200008 นายพงศกร ทาธิมา วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6003200009 นายบุญส่ง ศรีกสิกรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6003200010 นายชยุต งามกำเหนิด วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6003200013 นายสถาพร แซ่ว้าง วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6004200002 นางสาวอาภากร อ่อนสำอางค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6004200007 นายเขมินทร์ กะติยะกุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6004200010 นายธนัตถ์ นิลมณี วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6004200013 นายภูริญ เงาเพ็ชร วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6004200017 นายอิทธิพล พุทธหอม วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6004200019 นางสาวพัชรี แก้วสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6004200023 นายอาทิตย์ จิรโชติตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6104200020 นางสาวอภิสรา แสงขำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล