ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 8
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  31/1/2565 - 6/2/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
อังคาร    8-103           159-220
(3) 1,
L20
  
    8-105  156-351
(3) 1,
L20
         
พุธ    8-102           159-221
(3) 1,
L20
  
พฤหัสบดี    8-102          151-494
(1) 21,
L32
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
เสาร์    8-102           159-901
(3) 1,
L20
 
    8-103          159-215
(3) 1,
L20
    8-105  151-482
(3) 21,
L32
  151-223
(3) 21,
L32
    
    8-106      151-333
(3) 21,
L32
    
    8-204      152-218
(3) 21,
L32
 152-218
(3) 21,
L32
 
    8-503  152-214
(3) 21,
L32
   152-432
(3) 21,
L32
  152-490
(1) 21,
L32
 
    8-504  152-321
(3) 21,
L32
         
อาทิตย์    8-102 159-221
(3) 1,
L20
  159-210
(3) 1,
L20
  151-429
(3) 21,
L32
    8-103  151-324
(3) 21,
L32
 159-213
(3) 1,
L20
  159-220
(3) 1,
L20
    8-104 159-340
(3) 1,
L20
      159-332
(3) 1,
L20
 
    8-105      151-481
(3) 21,
L32
    
    8-204  152-333
(1) 21,
L32
         
    8-503      152-476
(3) 21,
L32
    
    8-504      152-329
(3) 21,
L32
 152-431
(3) 21,
L32

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล